Κανονισμός Λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Τ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

(ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η Γ.Σ. ΤΗΣ 13-9-1997 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ 21/9/2011)

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο παρών κανονισμός αποτελεί συμπλήρωση του εσωτερικού κανονισμού που περιλαμβάνεται στα συμβόλαια μεταβίβασης των οικοπέδων από το Συν/σμό τα μέλη του, και σκοπός του είναι: ο προσδιορισμός των δαπανών που απαιτούνται για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του οικισμού, ο τρόπος επιμερισμού των στους ιδιοκτήτες οικοπέδων και κατοικιών και η αποτύπωση του τρόπου κατασκευής των οικιών του συνεταιρισμού.

Η κάλυψη των επιμεριζόμενων δαπανών ή ζημιών ή ποινών, θα γίνεται με την επιβολή αντίστοιχων εισφορών.

Ιδιοκτήτης κατοικίας λογίζεται εκείνος του οποίου η κατοικία:

a) Έχει συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ.

b) Έχει αποπερατωθεί και έχει συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης και

c) Είναι κατοικήσιμη.

Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται Συν/μός ή Κοινότητα Αχλάδας, επεκτείνεται και στους αντίστοιχους φορείς που ενδεχόμενα θα τους υποκαταστήσουν μελλοντικά.

Σε καμιά περίπτωση ο παρόν κανονισμός δεν αίρει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό που περιλαμβάνεται στα συμβόλαια μεταβίβασης των οικοπέδων από το Συν/σμό στα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του οικισμού, σύμφωνα με το Π.Δ.93/87 έχουν παραχωρηθεί και μεταβιβαστεί με συμβολαιογραφική πράξη στη κοινότητα Αχλάδας, χωρίς αντάλλαγμα. Η χρήση όμως των δικτύων υποδομής που έχουν γίνει ή θα γίνουν στους παραχωρηθέντες χώρους, ανήκει στους συνεταίρους ή ιδιοκτήτες των κατοικιών, αφού ο σχεδιασμός και η κατασκευή των έργων αυτών έγινε σύμφωνα με τις ανάγκες του οικισμού και με δαπάνες του Συν/σμού.

Με την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την ανάπτυξη του οικισμού, η συντήρηση - επισκευή και η λειτουργία των χώρων αυτών,και των έργων υποδομής που έχουν γίνει σ' αυτούς, θα πρέπει να αναληφθεί από την Κοινότητα ή τον ΟΤΑ που θα την υποκαταστήσει στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας. Ο κανονισμός δεν έχει εφαρμογή για οποιαδήποτε δαπάνη, από τότε που ο οικείος ΟΤΑ αναλαμβάνει την κάλυψη της.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο οικείος ΟΤΑ, δεν αναλαμβάνει νόμιμα ή αδυνατεί να πραγματοποιήσει κάποια συντήρηση ή επισκευή, η δαπάνη θα καλύπτεται με εισφορές των συνεταίρων ή ιδιοκτητών οικοπέδων ή κατοικιών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις αποφάσεις της Γ.Σ του Συν/σμού ή του φορέα που θα τον υποκαταστήσει.

Επείγουσες αποκαταστάσεις απρόβλεπτων ζημιών ή επισκευών, θα γίνονται από το ΔΣ του Συν/σμού,ύστερα από αιτιολόγηση του κατεπείγοντος της εκτέλεσης τους και θα έρχονται στη πρώτη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Οποιαδήποτε φθορά προκαλείται με υπαιτιότητα κάποιου ιδιοκτήτη οικοπέδου ή κατοικίας από τον ίδιο ή εργολάβο του, θα αποκαθιστάται με δαπάνες του, του Συν/σμού δικαιουμένου και υποχρεωμένου να επιδιώξει καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο (δικαστικώς, κλπ.) αποκατάσταση της ζημιάς.

Ειδικότερα αποκαταστάσεις ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης θα γίνονται από το Συν/σμό χρεώσει του υπαίτιου ιδιοκτήτη.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του οικισμού, είναι δαπάνες διοίκησης-διαχείρισης και δαπάνες συντήρησης -επισκευής και λειτουργίας κοινόχρηστων, κοινόκτητων και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων, και έργων υποδομής, προσδιοριζόμενες κατά αντικείμενο ως εξής:

1) Δαπάνες συντήρησης και επισκευής δρόμων, πλατειών, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

2) Δαπάνες ύδρευσης-αποχέτευσης και συντήρησης και επισκευής των σχετικών δικτύων.

3) Δαπάνες συντήρησης πρασίνου.

4) Δαπάνες εξωτερικού φωτισμού του οικισμού, αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

5) Δαπάνες λειτουργίας πισινών.

6) Δαπάνες διοίκησης Συν/σμού.

Οι δαπάνες αυτές επιμερίζονται όπως αναφέρεται στα επόμενα άρθρα λαμβανομένου υπόψη του περιορισμού του άρθρου 2.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Δαπάνες συντήρησης και επισκευής δρόμων, πλατειών, αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών χώρων.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά συντήρησης και επισκευής, είτε γίνονται με αυτεπιστασία του Συν/σμού είτε ανατίθεται σε τρίτους, καθώς επίσης και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για το σκοπό αυτό.

Από τις δαπάνες αυτές ποσοστό πενήντα τοις εκατό(50%) επιμερίζεται εξ' ίσου στο σύνολο των ιδιοκτητών οικοπέδων και κατοικιών και το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό(50%) επιμερίζεται εξ' ίσου στους ιδιοκτήτες κατοικιών, εφόσον ο αριθμός αυτών κατά το χρόνο επιμερισμού των δαπανών υπερβαίνει τους ενενήντα έξι (96).

Άλλως οι δαπάνες επιμερίζονται εξίσου στο σύνολο των ιδιοκτητών οικοπέδων και κατοικιών. Ο κάθε ιδιοκτήτης οικοπέδου ή μη περαιωμένης κατοικίας υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα προστατευτικά μέτρα, ώστε να μη ζημιώνονται οι δρόμοι κλπ κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού από κατολισθήσεις - διαβρώσεις κλπ.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Δαπάνες ύδρευσης – αποχέτευσης, συντήρησης και επισκευής των σχετικών δικτύων.

a) Δαπάνες επισκευών - συντήρησης και λειτουργίας της ύδρευσης

1. Δαπάνες συντήρησης – επισκευών έργων υποδομής ύδρευσης ανεξάρτητα της χρήσης τους και που βαρύνουν όλους (οικοπεδούχους – ιδιοκτήτες κατοικιών).

a. Βαφή σιδηροσωλήνων - βανών - καπακιών δεξαμενής-συντήρηση βανών, εξαεριστικών κλπ εξαρτημάτων δικτύου Ύδρευσης,

b. Βλάβες δικτύου κλπ έργων ύδρευσης.

c. Συντήρηση και επισκευή έργων υποδομής άρδευσης κοινόχρηστου πρασίνου, ύδρευσης γραφείου, ύδρευσης πισινών.

d. Οι κατασκευαστικές απώλειες νερού του υπόγειου δικτύου ύδρευσης.

Για την αντιμετώπιση των δαπανών αυτών επιβάλλεται σε κάθε ιδιοκτήτη οικοπέδου ή κατοικίας πάγια ετήσια εισφορά 12 €. δυνάμενη να αυξομειώνεται με απόφαση της Γ.Σ του Συν/σμού ή του φορέα που θα τον υποκαταστήσει.

Το τυχόν πλεόνασμα στο τέλος κάθε χρήσης θα αυξάνει το αποθεματικό συντήρησης και αντικατάστασης ή βελτίωσης των έργων υποδομής ύδρευσης που θα δημιουργείται για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση που η ετήσια πάγια εισφορά και το τυχόν αποθεματικό δεν καλύπτουν τις δαπάνες της χρήσης, η διαφορά θα καλύπτεται με έκτακτη συμπληρωματική εισφορά που θα αποφασίζει η Γ.Σ στη πρώτη σύγκλιση της. Η καταβολή της εισφοράς αυτής θα γίνεται τον Ιανουάριο κάθε έτους και μέχρι 31/1.­

2. Δαπάνες συντήρησης-επισκευής έργων υποδομής ύδρευσης λόγω χρήσης τους και που βαρύνουν ιδιοκτήτες κατοικιών και ημιτελών οικοδομών.

Με την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ο οικοπεδούχος υποχρεούται με δαπάνες του, να συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης, με υδρόμετρο σύμφωνα με τις υποδείξεις του φορέα της ύδρευσης(Συν/σμός ή ΟΤΑ), καταβάλλοντος εφάπαξ πάγια εισφορά σύνδεσης, που καθορίζεται από το φορέα και σήμερα για το συν/σμό ανέρχεται σε 75€.

Απαγορεύεται η χρήση νερού από τον κατασκευάζοντα οικοδομή, από γειτονικό υδρόμετρο ή άλλο τρόπο, του οικοπεδούχου υποχρεωμένου σε καταβολή όλων των πάγιων εισφορών και της τεκμαρτής κατανάλωσης.

Η εισφορά αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη δαπανών ανανέωσης των έργων υποδομής ύδρευσης λόγω χρήσης τους, και αυξάνει το αποθεματικό της προηγουμένης παραγράφου 1.

Για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης - επισκευών έργων υποδομής ύδρευσης λόγω λειτουργίας, δαπανών υδρονομέα-συντηρητή, επιβάλλεται πάγια ετήσια εισφορά ανά ιδιοκτήτη αποπερατωμένης ή μη οικοδομής, ύψους 15€, δυνάμενης να αυξομειώνεται, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. του Συν/σμού ή του φορέα που θα τον υποκαταστήσει, και δημιουργείται ειδικό αποθεματικό λειτουργίας της ύδρευσης στο οποίο θα μεταφέρονται τυχόν πλεονάσματα της χρήσης ή θα καλύπτονται από αυτό τυχόν ελλείμματα της χρήσης. Η καταβολή της εισφοράς αυτής θα γίνεται τον Ιανουάριο κάθε έτους, και μέχρι 31/1.

Διευκρινίζεται ότι στις δαπάνες συντήρησης-επισκευών λόγω λειτουργίας, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των έργων υποδομής ύδρευσης, που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1 και ενδεικτικά αναφέρονται στις βάνες καθαρισμού, καθαρισμός δικτύου και δεξαμενών, υδρονομέας - συντηρητής.

3. Δαπάνες νερού, καθαρισμός δεξαμενής-δικτύου, χλωρίωση

Στη κατηγορία των δαπανών αυτών περιλαμβάνονται: Το κόστος αγοράς του νερού που καταναλώθηκε στη διάρκεια της χρήσης με βάση τις ενδείξεις του κεντρικού υδρομετρητή και που επιμερίζεται ανάλογα με τα καταναλωθέντα κυβικά στους ιδιοκτήτες οικοδομών, στο κοινόχρηστο πράσινο, στο γραφείο, στις πισίνες κλπ καταναλωτές με βάση τις ενδείξεις των υδρομέτρων τους και αφού αφαιρεθούν οι κατασκευαστικές απώλειες που θα καλύπτονται σύμφωνα με την παράγραφο Α1 του παρόντος άρθρου. Η καταμέτρηση θα γίνεται την 30/6 και 31/12.

Το κόστος χλωρίωσης, καθαρισμού της δεξαμενής-δικτύου, επιμερίζεται ανάλογα με τις καταναλώσεις στους συνδεδεμένους ιδιοκτήτες οικοδομών. Σε περίπτωση που το νερό δεν επαρκεί, ο φορέας της ύδρευσης επιβάλλει αυξημένη τιμή για τις καταναλώσεις που αφορούν την άρδευση του πρασίνου των κατοικιών, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι οικιακές ανάγκες ύδρευσης.

Για την αντιμετώπιση των δαπανών προμήθειας νερού - χλωρίου, υδρονομέα και εξασφάλιση της είσπραξης των καταναλώσεων, επιβάλλεται στους χρήστες ανάλογα με τη κατανάλωση νερού με απόφαση του ΔΣ χρηματική εγγύηση που θα κατατίθεται άτοκη στο Συν/σμό.

b) Έξοδα λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού

Τα έξοδα λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού, είτε αυτός λειτουργεί πλήρως, είτε λειτουργεί σαν κεντρική δεξαμενή λυμάτων (στεγ. βόθρος), και τα έξοδα συντήρησής του, βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης.

Κατ' εξαίρεση στα έξοδα αυτά συμμετέχουν και οι ιδιοκτήτες ημιτελών οικοδομών ή οικοπέδων που από υπαιτιότητα τους τροφοδοτούν τον βιολογικό καθαρισμό με όμβρια νερά, το ύψος της επιβάρυνσης θα καθορίζεται από το Δ.Σ.

Για το σκοπό αυτό με απόφαση της Γ.Σ, επιβάλλεται πάγια ετήσια εισφορά σε κάθε συνδεδεμένη κατοικία με σκοπό την κάλυψη των πάγιων δαπανών συντήρησης και λειτουργίας του βιολογικού που ο συν/σμός υποχρεούται να κάνει ανεξάρτητα από το βαθμό χρήσης του, όπως αμοιβή συντηρητή, πάγια ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης κλπ.

Οι μεταβλητές λειτουργικές δαπάνες(ηλεκτρική ενέργεια επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, χλώριο κλπ) επιμερίζονται στους χρήστες ανάλογα με την οικιακή κατανάλωση νερού που έχουν.

Στις δαπάνες λειτουργίας του βιολογικού συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα διάθεσης των λυμάτων επεξεργασμένων και μη.

Με την εγκατάσταση του εξοπλισμού του βιολογικού, επιβάλλεται στο κάθε συνδεδεμένο μέλος εισφορά σύνδεσης 73€.,που μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της Γ.Σ. και δημιουργείται ειδικό αποθεματικό για την συντήρηση-επισκευή του φθειρόμενου εξοπλισμού λόγω χρήσεως.

Η σύνδεση των κατοικιών με το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική, για όλες τις κατοικίες που έχουν συνδεθεί με την ΔΕΗ και κατοικούνται στοιχειωδώς. Δεδομένου ότι έχει αρχίσει ήδη να λειτουργεί η αποχέτευση και οι δεξαμενές του βιολογικού να χρησιμοποιούνται σαν στεγανός βόθρος και αδειάζουν με βυτία, η δαπάνη θα επιμερίζεται ανάλογα με την κατανάλωση νερού που θα έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών που κατοικούνται στοιχειωδώς.

Απαγορεύεται η σύνδεση των όμβριων στο δίκτυο αποχέτευσης, όσοι δε έχουν συνδεθεί υποχρεούνται να αποσυνδεθούν άμεσα.

Οι επισκευές του δικτύου αποχέτευσης που οφείλονται σε βλάβες που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαίτιο, βαρύνουν όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών και οικοπέδων.

Για την αντιμετώπιση των δαπανών απομάκρυνσης ή επεξεργασίας των λυμάτων και εξασφάλιση της είσπραξης των αντίστοιχων υποχρεώσεων επιβάλλεται στους χρήστες ανάλογα με τη κατανάλωση νερού με απόφαση του ΔΣ χρηματική εγγύηση που θα κατατίθεται άτοκη στο Συν/σμό, ανάλογα με τη κατανάλωση νερού.

c) Καθυστέρηση εξόφλησης των λογ/μών ύδρευσης-αποχέτευσης πέραν του ενός λογ/σμού,ή αλόγιστη χρήση νερού για άρδευση πρασίνου, σε περίπτωση ανεπάρκειας, συνεπάγεται υποχρεωτικά τη διακοπή της ύδρευσης (κλείσιμο παροχής ή αφαίρεση υδρόμετρου).

Απόφαση του Δ.Σ. θα ορίζει τα της εφαρμογής της παρούσας διάταξης και τις προϋποθέσεις επανασύνδεσης (δαπάνη επανασύνδεσης κ.λ.π.).

Για την εύρυθμη λειτουργία της ύδρευσης και αποχέτευσης δημιουργείται ειδική επιτροπή από τους χρήστες,που θα εκλέγεται από τη Γ.Σ και θα λειτουργεί στα πλαίσια που ορίζει το ΠΔ 93/87.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστου πρασίνου

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι εργασίες περιποίησης-φύλαξης γενικά του πρασίνου, αντικατάστασης φυτών, τα πάσης φύσεως υλικά, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ότι άλλο απαιτείται για την ανάπτυξη και διατήρηση του σε καλή κατάσταση, καθώς και η δαπάνη νερού για την άρδευση του.

Η συντήρηση και περιποίηση μπορεί να γίνεται είτε από το Συν/σμό με τη χρησιμοποίηση εργατών όταν χρειάζεται, είτε με ανάθεση σε τρίτους. Οι δαπάνες που προκύπτουν θα καλύπτονται με την επιβολή ισόποσης εισφοράς σε όλα τα μέλη ή ιδιοκτήτες οικοπέδων και κατοικιών.

Τα επεξεργασμένα λύματα του βιολογικού που αρδεύουν κοινόχρηστο πράσινο, αποτιμώνται και θα συμψηφίζονται στις υποχρεώσεις για πράσινο, των συνδεδεμένων μελών με τον βιολογικό, η τιμή αποτίμησης καθορίζεται από τη Γ.Σ και δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 85% της τιμής του νερού που διατίθεται στους καταναλωτές.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δαπάνες Εξωτερικού Φωτισμού. αποκομιδής απορριμμάτων, καθαριότητας κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων.

Στις δαπάνες εξωτερικού φωτισμού και αποκομιδής απορριμμάτων υποχρεούται ο οικείος Ο.Τ.Α, με την είσπραξη δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι δαπάνες καθαριότητας των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων επιμερίζονται εξίσου σε όλα τα μέλη, εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από τον οικείο ΟΤΑ.

Όμως οι δαπάνες που δημιουργούνται για τον καθαρισμό των δρόμων, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων από μπάζα κατολισθήσεων κλπ οικοπέδων ή εργολάβους κατά την εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης, βαρύνουν αποκλειστικά τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δαπάνες λειτουργίας πισινών.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται το νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τα πάσης φύσεως χημικά υλικά που απαιτούνται για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού, οι αμοιβές κλπ. του προσωπικού που ασχολείται με τη λειτουργία των πισινών (συντηρητής, ναυαγοσώστης), συντήρηση των πισινών, του Η/Μ εξοπλισμού, του περιβάλλοντα χώρου, του γκαζόν και γενικά ότι εντάσσεται στο χώρο λειτουργίας των πισινών πλην του ψηλού ή χαμηλού πρασίνου.

Ο κανονισμός λειτουργίας των πισινών και ο τρόπος επιμερισμού των δαπανών, θα αποφασισθεί με ειδική απόφαση της Γ.Σ., πριν τη έναρξη της λειτουργίας των.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Δαπάνες διοίκησης του Συν/σμού.

Στις δαπάνες διοίκησης του Συν/σμού περιλαμβάνονται οι εξής επί μέρους δαπάνες:

1) Οδοιπορικά και αποζημιώσεις.

2) Έξοδα λογιστικής ενημέρωσης κλπ. εργασίες γραφείου ή αμοιβή υπαλλήλου.

3) Ταχυδρομικά-Τηλεφωνικά τέλη.

4) Γραφική ύλη.

5) Έξοδα δημοσίων σχέσεων και φιλοξενίες.

6) Έξοδα γραφείου (ενοίκιο, ηλεκτρ. ρεύμα κλπ.)

7) Αμοιβές δικηγόρων - δικαστικά έξοδα

8) Έξοδα γενικών συνελεύσεων

9) Φόροι

10) Ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού

11) Απρόβλεπτα έξοδα μέχρι 20% (είκοσι τοις εκατό) του συνόλου των παραπάνω δαπανών.

Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του γραφείου του Συν/σμού, η έδρα του Συν/σμού μεταφέρεται στον οικισμό και για την εύρυθμη λειτουργία του και ύστερα από απόφαση της ΓΣ μπορεί να προσληφθεί υπάλληλος για τη λογιστική-γραφική εργασία, φύλαξη - επιστασία εργασιών – συντηρήσεων – επισκευών - πρασίνου, υδρομέτρηση κλπ., η αντίστοιχη δαπάνη θα επιμερίζεται ανάλογα με την απασχόληση στις κατηγορίες των άρθρων 4-9.

Οι λοιπές δαπάνες Διοίκησης που δεν θα καλύπτονται από τον παραπάνω επιμερισμό, θα καλύπτονται με επιβολή έκτατης εισφοράς σε όλα τα μέλη του συν/σμού ή ιδιοκτήτες.

Αποκλείεται η υπαγωγή άλλων δαπανών στα έξοδα διοίκησης του Συν/σμού χωρίς απόφαση της Γ.Σ.

Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Συν/σμού, για τη λειτουργία του οικισμού, θα καθορίζεται συγχρόνως με την έγκριση και σε ποιά κατηγορία δαπανών εντάσσεται και πως θα καλύπτεται, όπως αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα 4-8.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Κατασκευή κατοικιών.

1) Σε κανένα δεν θα επιτρέπεται η έναρξη εργασιών χωματουργικών ή οικοδομικών, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Συν/μού, η οποία θα χορηγείται μετά την κατάθεση σ' αυτόν θεωρημένου φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας και των τυχόν τροποποιήσεων αυτής, μετά αντιγράφων των σχεδίων (κάτοψη, τομές κλπ.) του οικείου φακέλου και πλήρη τα στοιχεία του επιβλέποντα μηχανικού.

Με την έναρξη των χωματουργικών εργασιών ο Συν/σμός θα ενημερώνει τους όμορους οικοπεδούχους, ώστε σε συνεργασία με τους επιβλέποντες μηχανικούς τους και τον Συν/σμό, να διαφυλάξουν τα συμφέροντα τους.

2) Δεν επιτρέπεται η έναρξη των εργασιών χωρίς προηγούμενη κατάθεση στο Συν/μό από τον ιδιοκτήτη, εγγύησης χρηματικού ποσού 300€ (τριακοσίων ευρώ) που δύναται να αυξομειωθεί με απόφαση του Δ.Σ., για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών στα ασφαλτικά, τα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης, τις γύρω ιδιοκτησίες κλπ. ή τη ρύπανση των κοινοχρήστων χώρων. Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά το τέλος των οικοδομικών εργασιών, εφόσον δεν έχουν προκληθεί ζημιές.

3) Τα προϊόντα εκσκαφής των οικοπέδων θα μεταφέρονται εκτός του οικισμού, απαγορευομένης της τοποθέτησης τους σε κοινόχρηστους χώρους ή όμορα οικόπεδα χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη που θα έχει κοινοποιηθεί στο Συν/σμό . Άλλως θα διακόπτονται οι εργασίες με ασφαλιστικά μέτρα των θιγομένων.

4) Η σύνδεση της ιδιοκτησίας με το δίκτυο ύδρευσης θα γίνεται με την επίβλεψη του Συν/σμού ή του φορέα που θα τον υποκαταστήσει, αφού προηγουμένως ο ιδιοκτήτης θα έχει εξοφλήσει πλήρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις και θα έχει καταβάλλει τη "εισφορά σύνδεσης", όπως θα καθορίζεται από τον φορέα.

Ο τύπος του υδρομέτρου που θα τοποθετείται επιλέγεται από το φορέα της ύδρευσης και είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίησή του από όλους, θα τοποθετείται δε σε θέση (πεζοδρόμιο, δρόμος, τοιχίο περίφραξης) που να είναι εύκολη η καταμέτρηση της κατανάλωσης του νερού και αν ακόμη απουσιάζει ο ιδιοκτήτης.

5) Η υδροδότηση θα διακόπτεται σε όσους καθυστερούν την εξόφληση των πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεών τους προς το Συν/σμό.

6) Η επίστρωση των πεζοδρομίων θα είναι ενιαία για όλο τον οικισμό.

7) Η κατασκευή των κατοικιών θα γίνεται σύμφωνα με την άδεια και με βάση το σχέδιο υψομετρικού δικτύου που έχει διανεμηθεί στους συνεταίρους.

8) Μετά την παρέλευση ισχύος των ανανεωθέντων αδειών(τέλος 1999), μπορεί να επιβάλλεται εισφορά ακάλυπτης επιφάνειας, το ύψος της οποίας ανά έτος και ακάλυπτο οικόπεδο θα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Όλες οι όψεις των οικοδομών και ο περιβάλλων χώρος τους, πρέπει να αποπερατώνονται για λόγους αισθητικής και ασφάλειας μέσα σε 6 χρόνια από την ημερομηνία που ο νόμος ορίζει, ανεξάρτητα από την πρόοδο των εργασιών στο εσωτερικό των οικοδομών.

Με απόφαση της ΓΣ μπορεί να επιβάλλεται ειδική εισφορά-πρόστιμο, για κάθε χρόνο καθυστέρησης αποπεράτωσης των όψεων και του περιβάλλοντος χώρου.

10) Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα προστατευτικά μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κλπ δικτύων που διέρχονται από τα οικόπεδα τους, των παροχών ύδρευσης & αποχέτευσης, τη διαφύλαξη των οροσήμων τους, την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς με την δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας περιφερειακά του οικοπέδου τους.

11) Απαγορεύεται η σύνδεση των όμβριων με την αποχέτευση. Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και ημιτελών οικοδομών οφείλουν να προστατεύσουν την αναμονή του σωλήνα αποχέτευσης ή του φρεατίου της από την είσοδο όμβριων. Η απομάκρυνση των όμβριων θα γίνεται όπως προβλέπει ο κανονισμός του αρχικού μεταβιβαστικού συμβολαίου του Συν/σμού.

12) Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και οικοδομών, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προστατευτικά μέτρα που προβλέπει ο νόμος, για την μη πρόκληση ατυχημάτων.

13) Στους μη εξοφλούντες εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους επιβάλλεται ποσοστιαία εισφορά καθυστέρησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ του φορέα υλοποίησης του παρόντος κανονισμού.

14) Σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. υπ. Αριθμ. 55 της 21/9/2011 δεν είναι πλέον υποχρεωτική η επιλογή κατοικίας μεταξύ των 12 σχεδίων της μελέτης Περτσελάκη. Είναι όμως υποχρεωτικοί οι περιορισμοί που επιβάλει ο ισχύοντας Γ.Ο.Κ., οι όροι δόμησης για τον Συνεταιρισμό μας καθώς και η διατήρηση στις νέες κατοικίες του αρχιτεκτονικού ύφους των κτιρίων της μελέτης Περτσελάκη. Ειδικότερα:

Α. ΟΨΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  1. Όλα τα κτήρια θα ακολουθούν τα μορφολογικά και τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της μελέτης Περτσελάκη.

  2. Οι εξωτερικοί χρωματισμοί θα ακολουθούν γήινες αποχρώσεις κατά προτίμηση ανοικτών χρωμάτων και καλό είναι να αποφεύγονται οι έντονες χρωματικές αντιθέσεις (το Δ.Σ. θα καταρτίσει σε συνεργασία με αρχιτέκτονες, συγκεκριμένο χρωματολόγιο με μεγάλη ποικιλία συγγενών χρωμάτων για να επιλέγουν οι κάτοικοι που θέλουν να χρωματίσουν τις οικίες τους).

  3. Προτείνεται (προαιρετικά) η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων ή μεμβρανών στα υαλοστάσια στις όψεις για να επιτευχθεί ο έλεγχος των ηλιακών κερδών κατά τη θερμή και ψυχρή περίοδο. Το πάχος των κατασκευών να μην υπερβαίνει τα 0,40 μ.

  4. Προτείνεται (προαιρετικά) η κατασκευή φυτεμένου δώματος είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει προκειμένου να επιτύχουμε ακόμα μεγαλύτερα ενεργειακά κέρδη. Παράδειγμα φυτεμένου δώματος για επίτευξη θερμοϋγρομόνωσης φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

  5. Τα εξωτερικά κουφώματα πρέπει να κατασκευάζονται από ξύλο ή αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής ή να είναι συνθετικά κουφώματα. Απαραίτητη όμως κρίνεται η τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων και η όψη τους αν αυτά είναι συνθετικά ή αλουμινένια, υποχρεωτικά να είναι σε γήινες αποχρώσεις (γκρι, γκρι-λαδί, γκρι-καφέ).

  6. Επιτρέπεται αν επιθυμεί ο εκάστοτε ιδιοκτήτης να κατασκευάσει τους εξωτερικούς τοίχους των κτισμάτων από φυσική πέτρα ελάχιστου πάχους τοιχοποιίας 0,50μ. (φέρουσα τοιχοποιία) είτε να επενδύσει τους εξωτερικούς τοίχους με πέτρα. Ο αρμός δύναται να φέρει αποχρώσεις λευκού, μπεζ, ώχρας ή ανοικτού γκρί χρώματος για να μην αλλοιωθεί η αισθητική και η μορφολογική ένταξη του κτίσματος στο χώρο.

  7. Απαγορεύεται ρητά η κατασκευή οιασδήποτε μορφής στέγης ή κεραμοσκεπής.

  8. Δεδομένου ότι το ύφος της μελέτης Περτσελάκη δεν αποτυπώνει στοιχεία ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και δεν αναφέρεται σε δόμηση βάσει κάποιου συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού στυλ (μπαρόκ, ροκοκό κτλ. ), καλό θα είναι να μην κατασκευάζονται καμάρες, κίονες, αγάλματα, αετώματα ή σκωτίες τόσο στις όψεις των κτισμάτων, όσο και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τους.

  9. Όσον αφορά τους ημιυπαίθριους χώρους ή ενδεχομένως κάποιες πέργκολες που επιθυμεί να κατασκευάσει ο ιδιοκτήτης, να ακολουθούνται τα υλικά κατασκευής των εξωτερικών κουφωμάτων.

  10. Κλιματιστικά στοιχεία θα τοποθετούνται στις ταράτσες και ουδέποτε στις όψεις των κτιρίων.

  11. Αν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να τοποθετήσει λειτουργικά στοιχεία ή εξαρτήματα ή εξοπλισμό για οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης θέρμανσης (φυσικό αέριο, καμινάδες, εξαερισμός κτλ), μπορεί αυτό να του επιτραπεί μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., και εφόσον τα στοιχεία που θα τοποθετηθούν δεν θα προεξέχουν παραπάνω από 0,40μ. από τις όψεις του κτιρίου.

  12. Η εξωτερική μορφή των κτιρίων να αποτελείται από απλές γραμμές και να αποφεύγεται η πολυπλοκότητα των γεωμετρικών όγκων.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ.

  1. Τα κτήρια υποχρεωτικά θα ακολουθήσουν το σύστημα δόμησης «πανταχόθεν ελεύθερο», ήτοι δεν θα εφάπτονται σε καμία περίπτωση στα όρια του οικοπέδου (πλαϊνά και πίσω ).

  2. Ο υπόγειος χώρος επιφάνειας ίσης με εκείνης του κτιρίου με βοηθητικές χρήσεις και μόνο, δεν θα προσμετρείται στη συνολική δόμηση εφόσον είναι σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία περί υπογείων.

  3. Εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι συνολικής επιφανείας έως 35% της συνολικής δόμησης του οικοπέδου δεν προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης και οι ημιυπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του συντελεστή δόμησης, ενώ μπορεί να κατανεμηθούν αναλογικά ανά όροφο.

  4. Οι εξώστες δεν επιτρέπεται να προεξέχουν από το οριακό επίπεδο της οικοδομικής γραμμής περισσότερο από το 1/10 του πλάτους του δρόμου με μέγιστο όριο τα 2,00μ.

  5. Αν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να κατασκευάσει εξώστη ή εξώστες ο οποίος βρίσκεται πάνω από κοινόχρηστους χώρους, αυτοί πρέπει να έχουν ελάχιστη απόσταση από τη στάθμη του δρόμου ή του πεζοδρομίου αν υπάρχει, 3,00μ.

Γ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

  1. Τοιχοποιίες: Οι εξωτερικές τοιχοποιίες δύναται να κατασκευαστούν όπως αναφέρθηκε παραπάνω από φυσική πέτρα. Επίσης επιτρέπεται η κατασκευή τους και από άλλα υλικά όπως τούβλα, δομικά στοιχεία τύπου Alpha Block ή Ytong. Επίσης επιτρέπεται η χρήση προκατασκευασμένων τοιχοποιιών.

  2. Φέρων οργανισμός: Ο φέροντας οργανισμός μπορεί να είναι από φυσική πέτρα με ελάχιστο πάχος φέρουσας τοιχοποιίας 0,50 μ., από οπλισμένο σκυρόδεμα ή κατά περίπτωση από μεταλλική κατασκευή ή σύμμεικτη κατασκευή.

  3. Κλίμακες: Όλες οι εξωτερικές ή οι εμφανείς κλίμακες που θα προβλέπονται στα σχέδια του φακέλου οικοδομικής άδειας του κτιρίου, είτε αυτές είναι κύριες, είτε βοηθητικές δεν μπορούν να είναι μεταλλικής κατασκευής, για να μην αλλοιωθεί το μορφολογικό, αρχιτεκτονικό και αισθητικό αποτέλεσμα των όψεων του κτιρίου.

  4. Ειδικές Κατασκευές: Προκειμένου να συμβαδίζει η κατασκευή του κτίσματος με κάποιες από τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και εφόσον ο εκάστοτε ιδιοκτήτης επιθυμεί να προσεγγίσει την ιδέα της κατασκευής «πράσινου σπιτιού», προτείνονται τα παρακάτω:

  • Κατασκευή ηλιακών τοίχων μη αεριζόμενων (τοίχοι μάζας ) ή

  • Κατασκευή αεριζόμενων τοίχων νερού.

Αν κατασκευαστεί οποιαδήποτε από τις 2 πιο πάνω αναφερόμενες προτάσεις, πρέπει οι ειδικές αυτές κατασκευές να προεξέχουν από τις όψεις μέχρι 0,40μ.

Επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή χρήση (π.χ. πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκα σε Στέγες») με τον περιορισμό ότι το ύψος της κατασκευής τους δεν θα υπερβαίνει τα 2 μέτρα.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης της νέας οικίας σύμφωνα με τα παραπάνω και την κατάθεση του φακέλου στην οικεία πολεοδομία ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα ή πρόσωπο που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει τον έλεγχο των οικοδομικών αδειών, ο αρμόδιος θα προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους όπως προβλέπεται καθώς και στον έλεγχο αν το σχέδιο είναι σύμφωνο το άρθρο 10 του παρόντος. Κατόπιν τούτου ο αρμόδιος θα αποστέλλει αντίγραφο της μελέτης στο ΔΣ του ΠΟΣΥΠΑΤΕ ζητώντας την γνωμοδότησή του και την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης με την λήψη της οποίας θα εγκρίνεται και η οικοδομική άδεια. Στην βεβαίωση αυτή το Δ.Σ. θα κρίνει με βάση το παρόν άρθρο εάν διατηρείται η ομοιομορφία του νέου σχεδίου σε σχέση με τα σχέδια Περτσελάκη.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ο παρών κανονισμός είναι υποχρεωτικός για όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και κατοικιών και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτών και αν δεν μνημονεύεται στη σύμβαση μεταβίβασης, από της ημερομηνίας έγκρισης . Οι μεταβιβάζοντες την ιδιοκτησία τους υποχρεούνται, όπως την μεταβιβάζουν με τις δεσμεύσεις του εσωτερικού κανονισμού του συμβολαίου και του παρόντος κανονισμού, γενομένης σχετικής μνείας στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο.

Για τη τήρηση του παρόντος κανονισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του καταστατικού, των νόμων, του εσωτερικού κανονισμού συμβολαίων παραχώρησης των οικοπέδων, με ευθύνη του Συν/σμού ή του φορέα που θα τον υποκαταστήσει, που θα τα επιδιώκει με κάθε νόμιμο μέσο και θα επιβάλλει σαν πρώτο μέτρο τη διακοπή της υδροδότησης .

Ειδικά η ευθύνη της τήρησης της οικοδομικής άδειας ανήκει, στους ιδιοκτήτες και στους επιβλέποντες μηχανικούς, ως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ο παρών κανονισμός εγκρίνεται με το υπ' αριθμ27/13-9-1997 πρακτικό της Γεν. Συνέλευσης των μελών του Συν/σμού κατά την επαναληπτική συνεδρία αυτής με τη παρουσία τριάντα δύο (32) συνεταίρων και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, και με την εντολή αποστολής επισήμου αντιγράφου του σε όλους τους κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ιδιοκτήτες κατοικιών και οικοπέδων του Συν/σμού.

Τροποποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όπως περιγράφεται στο υπ’ αρίθμ. 55/21-9-2011 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού.

Για την τροποποίηση του κανονισμού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συν/μού σύμφωνα με το καταστατικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ

Μαθιουλάκης Γεώργιος

Οι ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

1. Ανδρεαδάκης Μιχαήλ

2. Μελάς Ιωάννης