Ο Συνεταιρισμός

Ο Συνεταιρισμός έχει επωνυμία «Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Α.Τ.Ε. Κρήτης Συν. Π.Ε.», ιδρύθηκε νόμιμα με το από το έτος 1980 καταστατικό του, το οποίο εγκρίθηκε στις 19/01/1980 από τον Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών με την με αριθμό Γ5ε/8811/Φ.694 απόφαση του, που δημοσιεύθηκε στις 21/03/1980 νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 283 τ.β/21.3.1980), το καταστατικό ενεκρίθη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την με αριθμό 54149/1299 απόφαση του και δημοσιεύτηκε στις 30/09/1985 νόμιμα στην Εφημερίδα όπως Κυβέρνησης (ΦΕΚ 585 τ.β/30.9.1985),τροποποιήθηκε και προσαρμόσθηκε στο Π.Δ 93/87 με την με αριθμό 25170/29 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και δημοσιεύθηκε στις 07/08/1991 νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 667 τ.β/7.8.1991, όπως σήμερα ισχύει.

Έδρα του είναι ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης ο οποίος αποτελεί το κέντρο των δραστηριοτήτων του και όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του.

Ο συνεταιρισμός σύμφωνα με το καταστατικό του έχει αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση για τα μέλη του παραθεριστικής κατοικίας στα Διοικητικά όρια της Κοινότητας Αχλάδας Μαλεβιζίου και την εν γένει αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση της περιοχής παραθεριστικής κατοικίας, προς όφελος των μελών του (άρθρο 2 του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος). Ο Συνεταιρισμός έχει 191 μέλη και η έκτασή του είναι 195,374 στρέμματα. Βρίσκεται στη θέση ‘Άμμούδι’ της Κοινότητας Αχλάδας της Επαρχίας Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης και συνορεύει Ανατολικά με θάλασσα, Νότια με τον οικισμό "ΘΗΣΕΑΣ", και Βόρεια με κοινοτικό δρόμο.

Κατά την Γενική Συνέλευση της 26/06/2013 εξελέγησαν τα παρακάτω μέλη στα όργανα του Π.Ο.Σ.ΥΠ.Α.Τ.Ε. και έλαβαν τις παρακάτω θέσεις κατόπιν της συστάσεώς τους.