Εσωτερικός Κανονισμός

Εσωτερικός Κανονισμός

Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ

(Έκδοση 2.0 - όπως διαμορφώθηκε κατά την Γενική Συνέλευση της 21/9/2011)

Άρθρο 1o: Ο παρών κανονισμός είναι υποχρεωτικός για όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού και τους ειδικούς η καθολικούς διαδόχους αυτών. Καμία σύμβαση ή πράξη διαθέσεως ιδιοκτησίας των συνεταίρων ή των λοιπών μελλοντικών ιδιοκτητών συνεταίρων θα είναι έγκυρη αν δεν αναφέρεται ρητά σ' αυτήν ότι γίνεται με χους όρους, περιορισμούς και υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού, το περιεχόμενο του οποίου θα αποδέχεται και θα προσχωρεί σ' αυτόν ανεπιφύλαχτα ο αποκτών. Κάθε τέτοια σύμβαση πρέπει υποχρεωτικώς να γνωστοποιείται στον Συνεταιρισμό με δικαστικό επιμελητή.

Άρθρο 2ο: Όλοι οι περιορισμοί και απαγορεύσεις του παρόντος κανονισμού που αναφέρονται στις ιδιοκτησίες των συνεταίρων, έχουν χαρακτήρα πραγματικών δουλειών υπέρ των λοιπών ιδιοκτησιών και του Συνεταιρισμού, προστατευομένων σε περίπτωση μη τηρήσεως του περιορισμού ή της υποχρεώσεως και με ασφαλιστικά μέτρα.

Άρθρο 3ο: Οι χώροι και εγκαταστάσεις του οικισμού, πλην των ιδιοκτήτων οικοπέδων και οικιών είναι κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς, τη μέριμνα δε και φροντίδα για τη συντήρηση και λειτουργία αυτών έχει ο Συνεταιρισμός με δαπάνες των ιδιοκτητών ή η Κοινότητα Αχλάδας.

Άρθρο 4ο: Οι συνεταίροι και οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι τους υποχρεούνται τα ανεγειρόμενα σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την άδεια οικοδομής κτίσματα, να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο ως κατοικία, απαγορευομένης ρητώς οιασδήποτε άλλης χρήσεως και ιδίως εκείνων από τις οποίες μπορεί να προέλθει θόρυβος ή άλλη ενοχλητική εκπομπή και βλάβη στην αισθητική εμφάνιση του οικισμού. Η κατασκευή των οικιών θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 10 του από 21/9/2011 κανονισμού λειτουργίας του συνεταιρισμού. Επίσης απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση στα ιδιόκτητα οικόπεδα σκηνών, προχείρων κατασκευών (παραπηγμάτων), ξύλινων ή μεταλλικών κατασκευών οποιασδήποτε μορφής κλπ.

Άρθρο 5ο: Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών επιγραφών πάσης φύσεως στο οικόπεδο, στο δώμα, στους εξώστες των οικιών και στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων.

Άρθρο 6ο: Οι ιδιοκτήτες των οικιών ή οι ένοικοι αυτών υποχρεούνται να τηρούν τις οδηγίες του Συνεταιρισμού και της Κοινότητας σε σχέση με την καθαριότητα του οικισμού και την συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων.

Άρθρο 7ο: Επιτρέπεται η τοποθέτηση στο δώμα των οικιών, ηλιοθέρμων, η τοποθέτηση όμως θα γίνεται κατά τρόπο ομοιόμορφο σε όλες τις κατοικίες για λόγους αισθητικής και συγκεκριμένα τόσο τα ηλιόθερμα όσο και οι δεξαμενές θα τοποθετούνται σε οριζόντια θέση ως θα καθορίζει ο Συνεταιρισμός.

Άρθρο 8ο: Απαγορεύεται η τοποθέτηση κεραιών τηλεοράσεως και ραδιοφώνου στις κατοικίες του οικισμού, η εξυπηρέτηση δε αυτών θα γίνεται υποχρεωτικά από κεντρική κεραία ή άλλη κατάλληλη τεχνολογία που θα υποδείξει ο Συνεταιρισμός. Η σύνδεση θα γίνεται κατά τις υποδείξεις του Συνεταιρισμού.

Αρθρο 9ο: Ο τρόπος περίφραξης του οικοπέδων θα καθορισθεί από τον Συνεταιρισμό και θα είναι υποχρεωτικός δια τους ιδιοκτήτες και ενοίκους οι οποίοι και θα βαρύνονται με την σχετική δαπάνη.

Άρθρο 10ο: Η φύτευση δένδρων ή άλλων καλλωπιστικών φυτών στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού (πλατείες, πεζοδρόμια κλπ.) ανήκει στην αρμοδιότητα του Συνεταιρισμού, απαγορευομένης της φυτεύσεως από τους οικοπεδούχους ακόμη και έμπροσθεν των οικοπέδων τους. Η φύτευση δένδρων και θάμνων στον ακάλυπτο χώρο των οικιών θα γίνεται υποχρεωτικώς σύμφωνα με εγκεκριμένη από τον συνεταιρισμό μελέτη παρκοτέχνησης.

Άρθρο 11ο: Οι υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (σωλήνες, καλώδια κλπ) των οικιών θα είναι υποχρεωτικώς τελείως αφανείς.

Άρθρο 12ο: Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να ανέχονται την άνευ αποζημιώσεως διέλευση υπογείως δια του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου τους σωλήνων αποχετεύσεως, υδρεύσεως, δικτύων Ο.Τ.Ε., ΤΛΛ, Δ.Ε.Η., προς εξυπηρέτηση γειτονικών ακινήτων, κοινοχρήστων χώρων ή κοινωφελών εγκαταστάσεων. Η διέλευση αυτή θα γίνεται από την ολιγότερον επαχθή, για τον ιδιοκτήτη θέση, που θα κρίνεται από τον Συνεταιρισμό. Η πρόκληση οιασδήποτε βλάβης σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δίκτυα, από υπαιτιότητα οιουδήποτε ιδιοκτήτου θα αποκαθίσταται με μέριμνα και δαπάνη του υπαιτίου με παρουσία πάντοτε εκπροσώπου του Συνεταιρισμού για τον έλεγχο της καλής αποκαταστάσεως της βλάβης.

Άρθρο 13ο: Η σύνδεση των κατοικιών με το δίκτυο αποχετεύσεως του οικισμού θα γίνει όταν κριθεί από τον Συνεταιρισμό απαραίτητο εκτιμώντας ότι ο αριθμός των περαιωμένων και κατοικημένων οικιών επιβάλλει τούτο, οπότε και τα έξοδα λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού θα βαρύνουν μόνο αυτούς. Προ πάσης συνδέσεως οικίας με το δίκτυο αποχετεύσεως οφείλει ο ιδιοκτήτης να κατασκευάσει στο οικόπεδο του και με δικές του δαπάνες φρεάτιο διαστάσεων 1μ. x 1μ. x 1μ. με τοιχώματα από μπετόν πάχους 0,15 έως 0,20 μέτρων και σύμφωνα με σχέδιο του Συνεταιρισμού.

Άρ9ρο 14ο: Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται για συνεχή υδροδότηση των οικιών και θα προβαίνει στη σύνδεση των ιδιοκτησιών με το δίκτυο υδρεύσεως αμέσως με την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, εφ’ όσον έχει κατασκευασθεί από τον ιδιοκτήτη φρεάτιον συνδέσεως και έχει τοποθετηθεί μετρητής. Η αξία κά8ε κυβικού νερού που θα καταναλώνεται, θα καθορίζεται από τον Συνεταιρισμό.

Άρθρο 15ο: Όλοι οι παραπάνω όροι συνιστούν περιορισμούς και βάρη των ιδιοκτησιών, η παράβασή τους δε παρέχει δικαίωμα τόσο στο Συνεταιρισμό, όσο και στους ιδιοκτήτες των λοιπών ακινήτων να λάβουν δικαστικά μέτρα για άρση της γενομένης παραβάσεως.

Άρθρο 16ο: Οι μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων του οικισμού διενέξεις που απορρέουν από την σχέση τους ως ιδιοκτητών ακινήτων του οικισμού, θα επιλύονται συμβιβαστικώς με παρέμβαση του Συνεταιρισμού και μόνο αν αποτύχει θα είναι δυνατή η προσφυγή στα Δικαστήρια.

Άρθρο 17ο: Σε περίπτωση διαλύσεως του Συνεταιρισμού, στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του που απορρέουν από το νόμο και τους όρους του παρόντος κανονισμού, θα υπεισέρχεται η οιαδήποτε εταιρία ή Σύλλογος που θα τον υποκαταστήσει.