Το καταστατικό μας

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Το παρόν καταστατικό δημιουργήθηκε με αυτόματη αναγνώριση κειμένου εκ του δακτυλογραφημένου πρωτοτύπου. Ενδέχεται κάποιοι χαρακτήρες ή σύμβολα να έχουν αναγνωρισθεί λανθασμένα.

 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 32390/8-8-91

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 93/87 Π.Δ.

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1990

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝ. Π.Ε.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις, του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 52Α/16.4.87) οι υπογεγραμμένου μέλη του ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝ. Π.Ε. προσαρμόσαμε το Καταστατικό του Συνεταιρισμού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ο Συνεταιρισμός έχει επωνυμία «Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Α.Τ.Ε. Κρήτης Συν. Π.Ε.»

Έδρα του είναι ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης ο οποίος αποτελεί το κέντρο των δραστηριοτήτων του και όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΤΑΣΗ

Ο Συνεταιρισμός έχει αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση για τα μέλη του παραθεριστικής κατοικίας στα Διοικητικά όρια της Κοινότητας Αχλάδας Μαλεβυζίου και την εν γένει αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση της περιοχής παραθεριστικής κατοικίας, προς όφελος των μελών του (άρθρο 2 του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος). Η έκταση του Συνεταιρισμού είναι 195,374 στρέμματα, βρίσκεται στη θέση ‘Άμμούδι’ της Κοινότητας Αχλάδας της Επαρχίας Μαλεβυζίου Ηρακλείου Κρήτης και συνορεύει Ανατολικά με θάλασσα, Νότια με Γ. Ασπιρτάκη και I. Φασουλάκη, Δυτικά με κ. Φωτεινογιαννάκη και Χ. Κληρονόμο και Βόρεια με Κοινοτικό δρόμο και Γ. Ασπιρτάκη.

Ο παραπάνω σκοπός μπορεί να πραγματοποιηθεί με διανομή αυτοτελών οικοπέδων, για την ανέγερση κατοικιών από τα μέλη (άρθρο 4 παρ. 11 εδ. 3 του Π.Δ. 93/87 Π.Δ/τος).

Απαγορεύεται η μεταβολή του σκοπού και της κατηγορίας του Συνεταιρισμού με ποινή διάλυσής του (άρθρο 5 παρ. 9 του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος).


ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

Μέλη Συν/σμού είναι τα εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Η ΣΥΖΥΓΟΥ

ΕΓΓΑΜΟΣ/ ΑΓΓΑΜΟΣ

ΠΑΙΔΙΑ

Δ/ΝΣΗ

 

Ακολουθούν τα στοιχεία 191 μελών

που αφαιρέθηκαν για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται για 50 χρόνια. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρόνου ο Συνεταιρισμός μπορεί να παρατείνει τη διάρκειά του σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1α του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος).

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού αποτελείται από:

a)    τις συνεταιριστικές μερίδες,

b)   το τακτικό αποθεματικό,

c)    το έκτακτο αποθεματικό, (άρθρο 12, του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος.

Πόροι του Συνεταιρισμού είναι οι εξής:

a.     Τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών

b.    Τόκοι καταθέσεων

c.     Μισθώματα τυχόν εκμισθωμένων ακινήτων

d.    Κάθε έσοδο από δικαιώματα

e.     Δωρεές κάθε είδους

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να σχηματίσει τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο στο οποίο περιέρχονται:

1.      Οι δωρεές προς το Συνεταιρισμό

2.      Οι τόκοι που προέρχονται από την υποχρεωτική κατάθεση σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, με τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, που γίνεται στο όνομα του Συνεταιρισμού κάθε ποσού που υπερβαίνει τις 200.000 δρχ. που απαιτούνται για την κάλυψη των εξόδων του Συνεταιρισμού, (άρθρο 8 παρ. IV, περ. 6 του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος).

Το κεφάλαιο του τακτικού αποθεματικού παραμένει αδιάθετο, κατατίθεται σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των εξόδων του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. III 3 του υπ’ αριθ. 93/37 Π.Δ/τος.

Το έκτακτο αποθεματικό σχηματίζεται από έκτακτες εισφορές των μελών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει επίσης για το σκοπό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, άρθρο 12 παρ. III 4 του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος.

Σε περίπτωση διάλυσης του, Συνεταιρισμού το τυχόν υπόλοιπο από το έκτακτο αποθεματικό συνυπολογίζεται με το τακτικό και διατίθεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη παρ. III 3 του ίδιου άρθρου.

ΑΡΘΡ0 7: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ

Η συνεταιριστική μερίδα είναι ονομαστική και αδιαίρετη. Η αρχική συνεταιριστική μερίδα συνιστάται στο χρηματικό ποσό των 5.000 δρχ. το οποίο έχει ήδη καταβληθεί ή καταβάλλεται με την έγκριση του Καταστατικού ή με την εγγραφή του νέου συνεταίρου, σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους.

Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας σε κάθε φάση της διαδικασίας εκπλήρωσης του σκοπού του Συνεταιρισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα μεγέθη που προβλέπονται από το υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/γμα (άρθρο 7).

Αύξηση ή μείωση της αρχικής εταιρικής μερίδας γίνεται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών, ανεξάρτητα αν κατά τη λήψη της ορισμένα μέλη έχουν αποχωρήσει ή αποβιώσει (άρθρο 5 παρ.8 του υπ’ αριθ.93/87 Π.Δ/τος). Κάθε μέλος συμμετέχει με μία μόνο εταιρική μερίδα σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας εκπλήρωσης του σκοπού του Συνεταιρισμού. Απαγορεύεται η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας σε συνεταίρο ή σε τρίτο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του μέλους. Μέσα σε δύο χρόνια από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού στο έδαφος μπορεί κάθε μέλος να μεταβιβάζει την μερίδα του στη σύζυγο ή τα τέκνα του χωρίς να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ.8 του Π.Δ.93/ 87. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος μεταβιβάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.8 του Π.Δ.93/87.

ΑΡΘΡΟ 8:ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού έναντι τρίτων και εφ'όσον δεν επαρκεί η περιουσία του για την ικανοποίηση των δανειστών, τα μέλη ευθύνονται μέχρι του 100πλάσιου της εταιρικής τους μερίδας (άρθρο 7, παρ.4 του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος).

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Η σύναψη δανείων, το ύφος και οι όροι αποδοχής, καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Η διαχείριση του δανείου γίνεται μέσα στα πλαίσια του επιδιωκόμενου σκοπού και είναι δυνατόν :

a.     Να γίνει από τη διοίκηση του Συνεταιρισμού στην περίπτωση οργανωμένης δόμησης ή σύστασης Εταιρείας Μικτής Οικονομίας.

b.    Να γίνει από κάθε μέλος ξεχωριστά εφόσον το ποσό του δανείου μοιραστεί ισομερώς σε όλα τα μέλη και προηγηθεί σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 12,παρ. V εδάφ.1,2 του 93/87 Π.Δ/τος).

ΑΡΘΡΟ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου (άρθρο 12, παρ.1 του υπ’ αριθ.93/87 Π.Δ/τος).

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Συνεταιρισμού συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κατά το μήνα Δεκέμβριο μαζί με έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου (άρθρο 12, παρ. II του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος).

ΑΡΘΡ012: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνο συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Ισολογισμός και Απολογισμός του προηγουμένου χρόνου και υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. IV του Π.Δ/τος 93/87.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Α’ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 13: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνεταιρισμό έχουν μόνο όσοι στερούνται αποδεδειγμένα παραθεριστικής κατοικίας που βεβαιώνεται από τον ενδιαφερόμενο με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.Δ.1159/86 και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (άρθρο 2, παρ.2 και 3 του υπ’ αριθ. 93/87) ή σχετική βεβαίωση της Εφορίας.

Μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν:

1.      Φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

2.      Νομικά πρόσωπα

Η δήλωση για συμμετοχή στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό δεν ανακαλείται μέχρι τη σύστασή του. Μετά τη σύσταση εφαρμόζονται οι διατάξεις του διατάγματος για έξοδο ή αποχώρηση.

Την ιδιότητα, μέλους Συνεταιρισμού δεν αποκτούν ούτε μπορούν να ζητήσουν τη σύστασή του:

1.      Πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα μέλους άλλου Συνεταιρισμού της ίδιας κατηγορίας.

2.      Πρόσωπα που υπήρξαν μέλη άλλου Συνεταιρισμού και που εξήλθαν ή διαγράφτηκαν χωρίς να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και μέχρι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις αυτές.

3.      Πρόσωπα που βρίσκονται υπό δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τη διαγραφή μέλους του Συνεταιρισμού σύμφωνα..με το άρθρο 6, παρ. 2 του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ.).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος, απαγορεύεται η εγγραφή νέων μελών εκτός αν υπάρξει περίπτωση εξόδου, αντικατάστασης, θανάτου ή διαγραφής μέλους του Συνεταιρισμού ή η περίπτωση της παρ. 3 εδάφ. β' του άρθρου 6 του Π.Δ.93/87.

Για τα μέλη που προκύπτουν από νέες συμμετοχές οι περιορισμοί του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία της εγγραφής τους στο Συνεταιρισμό.

 

 ΟΡΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΟΥΣ-ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

1.        Κάθε μέλος μπορεί να εξέλθει από το Συνεταιρισμό 5 χρόνια μετά την ημερομηνία εγγραφής του, αλλά μόνο στο τέλος της συνεταιριστικής χρήσης, με έγγραφη δήλωση που γίνεται προς τη διοίκηση του Συνεταιρισμού και το αρμόδιο Ειρηνοδικείο τρις μήνες τουλάχιστον πριν από την έξοδο (άρθρο 6, παρ. 5α του Π.Δ. 93/87).

2.        Στην περίπτωση που η έξοδος μέλους γίνεται μετά τη διάθεση του Συνεταιρικού κεφαλαίου για την υλοποίηση του σκοπού σύστασής του, ο Συνεταιρισμός οφείλει να αντικαταστήσει το εξερχόμενο μέλος όπως περιγράφεται στην παρ.8 του άρθρου 6 του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνεται αντικατάσταση του μέλους που εξέρχεται πριν από τη διάθεση του Συνεταιρικού κεφαλαίου.

3.        Το μέλος που εξέρχεται έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις μέχρι τη λήξη της χρήσης κατά την οποία εξέρχεται. Αν είναι μέλος του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, παύει να μετέχει στις συνεδριάσεις τους από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εξόδου.

4.        Το μέλος που εξέρχεται από το Συνεταιρισμό, έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή της μερίδας του (άρθρο 6, παρ.5, εδάφ. δ' του Π.Δ. 93/87).

ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Η διαγραφή μέλους του Συνεταιρισμού γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

1.        Όταν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού αδικήματος για απιστία, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, παραχάραξη σφραγίδων, απάτη σε βάρος της περιουσίας του Συνεταιρισμού ή του Δημοσίου.

2.        Όταν αποδεδειγμένα ασκεί δραστηριότητα σε βάρος του σκοπού και των συμφερόντων του Συνεταιρισμού.

3.        Όταν καθυστερεί την καταβολή της συνεταιρικής μερίδας που οφείλει ή μέρος αυτής ή συνδρομή ή άλλη εισφορά για χρόνο μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες.

4.        Όταν καθυστερεί την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής για την είσπραξη της οποίας άρχισε εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η διαγραφή μέλους γίνεται με κοινή απόφαση του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, στην περ. 1 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου η διαγραφή μέλους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού και όπως ορίζεται στην παρ. 6 εδάφ. β' του άρθρου 6 του Π.Δ. 93/87. Το μέλος που διαγράφεται δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εκκαθάριση του Συνεταιρισμού.

Σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό από τον οποίο διαγράφηκε.

Ο Συνεταιρισμός οφείλει να αντικαταστήσει το μέλος που διαγράφτηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 6 του Π.Δ. 93/87. Σε περίπτωση θανάτου του, το μέλος θεωρείται ότι εξέρχεται από το Συνεταιρισμό στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η συνεταιρική ιδιότητα του θανόντος συνεχίζεται στο πρόσωπο του κληρονόμου. Σε περίπτωση ανηλίκων ή περισσοτέρων του ενός κληρονόμου η άσκηση των δικαιωμάτων ή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στο Συνεταιρισμό γίνεται από το νόμιμα οριζόμενο επίτροπο ανηλίκων ή τον οριζόμενο εκπρόσωπο των συγκληρονόμων μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, η συνεταιρική μερίδα του θανόντος μέλους και το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού του με το Συνεταιρισμό, περιέρχονται οριστικά σε έναν από τους νόμιμους κληρονόμους που ορίζεται από τους υπόλοιπους με έγγραφη δήλωση που κατατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μέσα σε έξι μήνες από το θάνατο του αρχικού συνεταίρου.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής ο Συνεταιρισμός έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το μέλος που πέθανε. Τυχόν αρνητικό υπόλοιπο παρακρατείται από τη Συνεταιρική μερίδα.

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

1.        Η οποιαδήποτε αντικατάσταση μέλους συνεταιρισμού με νέο διενεργείται ως εξής:

Ο οικοδομικός Συνεταιρισμός προκειμένου να διαθέσει τη μερίδα του μέλους που αντικαθίσταται, δημοσιεύει προκήρυξη σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 παρ.1,2 του Π.Δ. 93/87. Σε διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία της προκήρυξης για τη διάθεση της συνεταιρικής μερίδας, δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση της συνεταιρικής μερίδας αυτής έχει ο οικείος Ο.Τ.Α. εφόσον εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσα στο διάστημα αυτό, για στεγαστικούς σκοπούς. Διαφορετικά η διάθεση της μερίδας γίνεται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον οικείο Ο.Τ.Α. Το διάστημα των 2 μηνών της παρ. 1 εδαφ.2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 93/87 για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρατείνεται μέχρι να ανευρεθεί αντικαταστάτης του μέλους.

2.        Σε κάθε αντικατάσταση μέλους ο υπολογισμός της αξίας της συνεταιρικής μερίδας γίνεται με βάση το σύνολο όλων των μέχρι τη στιγμή εκείνη εισφορών, οποιασδήποτε φύσης του μέλους προς το Συνεταιρισμό.

Η αξία προσαυξάνεται μόνο κατά το συμβατικό τόκο αναδρομικά για το εκάστοτε κεφάλαιο και για το εκάστοτε χρονικό διάστημα. Η ενδεχόμενη πραγματική ή εκτιμώμενη υπεραξία κατά τη στιγμή της διενέργειας της αντικατάστασης δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Συνεταιρισμό και τα μέλη του διέπονται από τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ. (ειδικότερα το άρθρο 6, παρ. 4 αυτού) και το παρόν καταστατικό. Οι διατάξεις του εμπορικού και του αστικού δικαίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παραπάνω διάταγμα.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Οι συνεταίροι έχουν δικαίωμα:

1.      Να συμμετέχουν σε όλα τα λαμβανόμενα μέτρα για τους συνεταίρους σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να επωφελούνται από αυτά.

2.      Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις στις συζητήσεις ψηφοφορίες, εκλογές και αποφάσεις.

3.      Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων οποτεδήποτε και του ισολογισμού και απολογισμού (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και οποιουδήποτε σχετικού στοιχείου προς το Συνεταιρισμό.

4.      Επίσης όσα προκύπτουν από το υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Οι συνεταίροι έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

1.      Να προασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Συν/σμού και να μην προβαίνουν σε πράξεις που βλάπτουν τα συμφέροντά του. Η ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται την υποχρέωση συμμετοχής και συνεργασίας στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού.

2.      Υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταμείο του Συνεταιρισμού τις εισφορές και δικαιώματα εγγραφής που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση καθώς και τα ποσά που θα απαιτηθούν για την εκπλήρωση του σκοπού σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που θα αναληφθούν από τα μέλη απέναντι του Συνεταιρισμού ή άλλου φορέα ή της Εταιρείας Μικτής Οικονομίας.

3.      Υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

4.      Υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το πρόγραμμα του Συνεταιρισμού, το οποίο θα εφαρμοστεί μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και τη διανομή με κλήρο σε κάθε μέλος αυτοτελούς οικοπέδου για την ανέγερση κατοικίας από κάθε μέλος. Η μεταβίβαση της κυριότητας από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό στα μέλη γίνεται μόνο μετά την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου στο έδαφος, άρθρο 7 παρ.3α,β του Π.Δ.93/87.

 

Β ΌΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Όργανα του Συνεταιρισμού είναι: Η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύγκληση. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού είναι το ανώτατο όργανο του, με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Συνεταιρισμό, δεσμεύοντας με τις αποφάσεις της και απόντα ή διαφωνούντα μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση τακτικά δύο φορές το χρόνο στις εξής περιπτώσεις:

a)    Το πρώτο 6μηνο κάθε χρόνου για την έγκριση του Ισολογισμού του προηγούμενου χρόνου, την έγκριση των πεπραγμένων και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και για τη χρησιμοποίηση των κερδών ή κάλυψη των ζημιών και

b)   Το Δεκέμβριο κάθε χρόνου για την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του επομένου χρόνου και έκτακτα όταν:

1.      Επιβάλλεται από το συμφέρον του Συνεταιρισμού.

2.      Ζητηθεί εγγράφως από το 1/5 του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο αναγράφει στην ημερήσια διάταξη τα θέματα για τα οποία ζητήθηκε η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού συγκαλείται έκτακτα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον ζητηθεί:

1.      Από το Εποπτικό Συμβούλιο

2.      Από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη

3.      Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων

4.      Από τους εκκαθαριστές σε περίπτωση λύσης του Συνεταιρισμού.

Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης:

1.      Όταν το απαιτεί το συμφέρον του Συνεταιρισμού.

2.      Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση αντικατάστασης των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου

3.      Όταν πρόκειται για ανακοίνωση πορισμάτων ασκηθέντος ελέγχου.

Ο Ειρηνοδίκης της έδρας του Συνεταιρισμού, ζητά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης όταν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αρνηθεί στον κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζόμενο αριθμό μελών την έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού εφόσον πρόκειται να ανακοινώσει πορίσματα από διενεργηθέντα έλεγχο ή πρόκειται για γενικότερα θέματα οικιστικής και στεγαστικής πολιτικής. Η πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιείται ατομικά στα μέλη του Συνεταιρισμού με επιστολή, δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα για μια ημέρα, τοιχοκολλείται στα γράφε ία του Συνεταιρισμού και γνωστοποιείται με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στον Οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίαση. Η πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, αναγράφει τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 11, του Π. Δ. 93/87) και το Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 20: ΑΠΑΡΤΙΑ

1.      Για τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συνεταιρισμού. Η ύπαρξη απαρτίας βεβαιώνεται με υπογραφή στον κατάλογο των μελών και θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το 1/4 του συνολικού αριθμού των μελών του O. Σ.

2.      Αν δεν διαπιστωθεί ύπαρξη απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται την επόμενη εβδομάδα, χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα και με τα ίδια θέματα συζητήσεως. Τη φορά αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό παρόντων μελών και αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 21 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία διενεργείται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το 1/2 των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια. Ουδέποτε η απόφαση λαμβάνεται δια βοής.

Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αφορά αρχαιρεσίες, παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο, την έγκριση του ισολογισμού, τη λογοδοσία σε προσωπικά ζητήματα και την απαλλαγή από ευθύνη.

Για τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση τριμελής επιτροπή από Συνεταίρους η οποία επιμελείται της συλλογής και διαλογής των ψήφων. Τα ψηφοδέλτια μετά την αποσφράγισή τους μονογράφονται από την επιτροπή και παραδίδονται μετά το τέλος της Συνέλευσης μαζί με το πρακτικό με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που συντάσσεται και υπογράφεται από την Επιτροπή, στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Αν από τη ψηφοφορία προκύψει ισοψηφία, επαναλαμβάνεται αν αυτό είναι δυνατόν, άλλως επαναφέρεται σε προσεχή συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 22: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Στην αρχή της Συνεδρίασης η Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ των μελών αυτής τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ο οποίος ορίζει δύο πρακτικογράφους για την τήρηση των πρακτικών. Για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και δεν γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το υπ' αριθ. 19 άρθρο του παρόντος δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση εκτός αν πρόκειται για εκλογή πρόεδρε ίου ή για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος, τα μέλη εκπροσωπούνται με αντιπρόσωπο που ορίζουν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνεταιρισμού καθώς και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, μπορεί να παρίσταται συμβουλευτικά και χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Έργων και ένας αντιπρόσωπος του οικείου 0.Τ.Α. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν ο αριθμός των ψήφων είναι μεγαλύτερος από το μισό του συνόλου των ψήφων των μελών που πήραν μέρος στην ψηφοφορία (άρθρο 11, παρ. III εδ.1 του Π.Δ. 93/87).

Εξαιρούνται, οι αποφάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη συνέχιση της λειτουργίας του Συνεταιρισμού μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς του οπότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών, ανεξάρτητα αν κατά τη λήψη της απόφασης ορισμένα μέλη έχουν διαγραφεί ή αποβιώσει, εφόσον διαρκεί η διαχειριστική περίοδος (άρθρο 5, παρ. 8 του υπ' αριθ. 93/87 Π.Δ/τος).

ΑΡΘΡΟ 23: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση έχει τις εξής αρμοδιότητες, πέρα από τις προβλεπόμενες από ειδικές διατάξεις, του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος.

1.      Ασκεί έλεγχο για τις πράξεις και παραλείψεις του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί ή να κηρύσσει έκπτωτα τα συμβούλια αυτά ή τα μέλη τους.

2.      Εκλέγει επιτροπές για τη μελέτη των ειδικών θεμάτων ή την παρακολούθηση ειδικών εργασιών για υποβοήθηση του έργου των οργάνων του Συνεταιρισμού.

3.      Αποφασίζει για την παράταση της διάρκειας του Συνεταιρισμού ή τη διάλυσή του, την προσχώρηση σε Ένωση Οικοδομικών Συνεταιρισμών ή την αποχώρησή του από αυτή.

4.      Αποφασίζει για την ίδρυση ή τη συμμετοχή σε Εταιρείες Μικτής Οικονομίας με στόχο τη διευκόλυνση εκπλήρωσης του σκοπού του Συνεταιρισμού.

5.      Αποφασίζει για την αγορά ή την πώληση έκτασης γης, το είδος και τη μορφή της οικιστικής της αξιοποίησης καθώς και τη σύναψη δανείου για την εκπλήρωση του σκοπού του Συνεταιρισμού.

6.      Αποφασίζει για την απόδοση τακτικών εισφορών από τα μέλη καθώς και την επιβολή εισφορών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

7.      Αποφασίζει για κάθε θέμα που προβλέπεται από το 93/87 Π.Δ. και δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συνεταιρισμού.

8.      Αποφασίζει για την εγγραφή ή διαγραφή μέλους σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 και 6Β αντίστοιχα του 93/87 Π.Δ.

ΑΡΘΡΟ 24: ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1.      Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών του οποίου δύνανται να λαμβάνουν ελεύθερα γνώση τα μέλη του Συνεταιρισμού. Στο πρακτικό αναφέρονται ο τόπος και η μέρα της συνέλευσης, το ονοματεπώνυμο του προέδρου, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η συζήτηση που· έγινε, ο τρόπος και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε θέμα ξεχωριστά. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο, του Συντάκτες των πρακτικών και δέκα από τα παρόντα μέλη και γίνεται μνεία των αποδεικτικών σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης τα οποία φυλάσσονται σε ιδιαίτερο φάκελο.

2.      Αντίγραφο του πρακτικοί κάθε τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού στέλνεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων εντός μηνός, όπου καταχωρείται στον ιδιαίτερο τηρούμενο φάκελο του Συνεταιρισμού. Αντίγραφο στέλνεται επίσης και στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 25: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.      Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά παράβαση των διατάξεων του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος ή του Καταστατικού είναι ακυρώσιμη.

2.      Η ακυρότητα κηρύσσεται με απόφαση του Ειρηνοδικείου και μετά από αγωγή του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου ή κάθε μέλους του Συνεταιρισμού που έχει άμεσο έννομο συμφέρον ή του 1/5 του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού ή της Ένωσης στην οποία ανήκει ο Συνεταιρισμός, ή του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 15 ημέρες από τη λήψη της απόφασης. Όταν η ακύρωση ζητείται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από τη κοινοποίηση σε αυτό της απόφασης Γ.Σ.

Σε περίπτωση ειδικών αποφάσεων που αφορούν προσωπικά κάποιο μέλος του Συνεταιρισμού η αγωγή για ακύρωση της απόφασης πρέπει να γίνει μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.    

3.      Η σχετική αίτηση κοινοποιείται στο Συνεταιρισμό 10 μέρες πριν από τη συζήτηση στο δικαστήριο. Ο Συνεταιρισμός εκπροσωπείται κατά τη συζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί από αυτό, από ειδικούς εκπροσώπους που διορίζονται για το σκοπό αυτό από το δικαστήριο (Ειρηνοδικείο) κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας μετά από σχετική αίτηση κάθε μέλους που έχει έννομο συμφέρον από τη διεξαγωγή της δίκης.

4.      Η τελεσίδικη ακυρωτική απόφαση του Ειρηνοδικείου ενεργεί έναντι όλων των μελών του Συνεταιρισμού.

5.      Με την απόφαση ακύρωσης της εκλογής ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή των περισσοτέρων από τα μέλη του (τακτικών και αναπληρωματικών) διορίζεται προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο μετέχουν και τα υπόλοιπα εγκύρως εκλεγμένα μέλη που υποχρεούνται να συγκαλέσουν σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών αυτού. Αν η ακύρωση αφορά το Εποπτικό Συμβούλιο (τακτικό ή προσωρινό) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου συμβουλίου ή μελών του μέσα στην ίδια προθεσμία που αναφέρθηκε παραπάνω.

6.      Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από βεβαίωση του Ειρηνοδικείου περί μη υποβολής ένστασης κατά του κύρους των εκλογών, διατάσσει σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από αυτό την παράδοση των βιβλίων και πρακτικών του Συνεταιρισμού στο νέο Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 26: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού με σχετική πλειοψηφία επί του συνόλου των ψηφισάντων και αποτελείται από πέντε (5) μέλη για 3 χρόνια. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία καταλαμβάνουν κατά τη σειρά της εκλογής τους, τις θέσεις των τακτικών μελών, σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης ή παραίτησης. Μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του επιτρέπεται να ξαναεκλεγούν.

Κωλύματα εκλογής κάποιου σαν μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Οικοδομικού Συνεταιρισμού έχουν:

1.      Όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

2.      Όσου έχουν προβεί σε πράξεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 6 του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος και έχουν διαγραφεί από το Συνεταιρισμό.

3.      Όσοι έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και στα αδικήματα της κλοπής υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, παράβασης καθήκοντος και συκοφαντικής δυσφήμισης, άσχετα με την ποινή που μπορεί να επιβάλλεται γι' αυτά.

4.      Όσοι τελούν υπό νόμιμη απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

5.      Όσα μέλη έχουν κηρυχθεί έκπτωτα με απόφαση Γ.Σ., ή του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Η παραγραφή αδικήματος για το οποίο διετάχθη παραπομπή του κατηγορουμένου με τελεσίδικο βούλευμα, η αποκατάσταση μετά τη χορήγηση αμνησίας και χάριτος με άρση των συνεπειών δεν αίρουν την αν ικανότητα εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα παραπάνω.

Κώλυμα εκλογής σαν μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Οικοδομικού Συνεταιρισμού υπάρχει και μεταξύ προσώπων που συνδέονται με βαθμό συγγενείας μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας. Από τα πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους με το παραπάνω κώλυμα συγγενείας, εκλεγείς θεωρείται όποιος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ϊ αριθμό ψήφων.

Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δημιουργηθεί σε μέλος του κώλυμα, από τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 93/87 εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμά του.

ΑΡΘΡΟ 27: ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται από Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από τρεις συνεταίρους που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρίαση της. Οι προτιθέμενοι να εκθέσουν υποψηφιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού 5 τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα ονοματεπώνυμα των ανακηρυχθέντων καταχωρούνται κατά αλφαβητική σειρά σε εμφανές μέρος της αίθουσας της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ομοίως αντίγραφο παραδίδεται στην κατά τα παραπάνω Εφορευτική Επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους.

ΑΡΘΡΟ 28: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την λήξη της προθεσμίας της παραγρ. VI εδαφ.2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 93/87 και προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, οι οποίοι έχουν τα εξής καθήκοντα:

1.      Ο Πρόεδρος:

a.     Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, εισηγείται σ' αυτό για κάθε θέμα που αφορά το Συνεταιρισμό, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

b.    Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων των οργάνων του Συν/σμού σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

c.     Υπογράφει έγγραφα και γνωστοποιήσεις του Συνεταιρισμού μαζί με το Γενικό Γραμματέα ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

d.    Επιβλέπει την οικονομική διαχείριση.

e.     Υπογράφει τις εντολές για είσπραξη ή πληρωμή χρηματικών ποσών.

f.     Εκθέτει τον απολογισμό της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και την κατάσταση του Συνεταιρισμού στην τακτική Γενική Συνέλευση.

g.     Επιμελείται την υποβολή οιουδήποτε στοιχείου που προκύπτει από το 93/87 Π.Δ/τος προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων, Ειρηνοδικείο, Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε άλλου φορέα.

2.      Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αναθέσει με απόφασή του και ορισμένα άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο.

3.      Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, διεξάγει την αλληλογραφία του Συνεταιρισμού , φυλάσσει τη σφραγίδα του Συνεταιρισμού και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο και εντολή.

4.      Ο Ταμίας εισπράττει κάθε έσοδο του Συνεταιρισμού και διενεργεί τις πληρωμές κατά τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:

a.     Ενεργεί κάθε είσπραξη εκδίδοντας γραμμάτια εισπράξεως.

b.    Ενεργεί τις πληρωμές επί τη βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

c.     Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου και τα χρήματα.

d.    Συντάσσει τις καταστάσεις του Ταμείου και επιμελείται της καταρτίσεως του ετησίου ισολογισμού.

e.     Τηρεί όλα τα υποχρεωτικά για το Συνεταιρισμό βιβλία του Ταμείου και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία επί της Οικονομικής Κατάστασης στο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο.

f.     Εκτελεί κάθε σχετική με τις αρμοδιότητές του απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

g.     Καταθέσει κάθε ποσό που υπερβαίνει τις 200.000 δρχ. που απαιτούνται για την κάλυψη των εξόδων του Συνεταιρισμού, σε Τράπεζα που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού (άρθρο 8 παρ. IV του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος) Το πιο πάνω ποσό των 200.000 δρχ. προορίζεται για την κάλυψη μικροδαπανών τρέχουσας φύσης.

Το Γενικό Γραμματέα καθώς και τον Ταμία κωλυομένου αναπληρώνει άλλος Σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 29: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις 2 φορές το μήνα, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση και σε μέρες οριζόμενες από πριν και οι οποί ες είναι ανοιχτές για τα μέλη του Συνεταιρισμού. Πάντως απαιτείται προκοινοποίηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην προκοινοποιούμενη ημερήσια διάταξη δεν μπορεί να συζητηθεί, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι πρόκειται περί κατεπείγοντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέλθει και εκτάκτως όταν προσκληθεί από τον Πρόεδρο με ιδιαίτερη για κάθε μέλος πρόσκληση, στην οποία περιέχονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα μέλη αποτελούν τα 3/4 του συνόλου των μελών άρθρο 8 παρ. IV 2 του Π.Δ. 93/87. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία και εκτελούνται αφού γραφτούν στο τηρούμενο αριθμημένο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφεται από τον Πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα και όλα τα παρόντα μέλη (άρθρο 8 παρ. II εδ.3 του 93/87 Π.Δ/τος).

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.      Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για θέματα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας του Συνεταιρισμού, εκπροσώπησης του καθώς και για ότι αφορά την εν γένει επιδίωξη του σκοπού του σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος, του καταστατικού του Συνεταιρισμού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

2.      Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπρόσωπε ί το Συνεταιρισμό σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες αυτού σχέσεις και αναλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις για τις καταρτιζόμενες από αυτό δικαιοπραξίες επ' ονόματι του Συνεταιρισμού στα όρια των διατάξεων του νόμου και του Καταστατικού.

3.       Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει με ειδική απόφαση την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού για ορισμένα θέματα στον Πρόεδρο ή σε ένα από τα άλλα μέλη του, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν την κτήση ή εκποίηση έκτασης, τη σύναψη δανείου, καθώς και την παροχή εμπράγματης ασφάλειας όπου ενεργεί συλλογικά.

4.       Κάθε πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη (άρθ. 8 παρ. II εδαφ.2 του 93/87 Π.Δ.).

5.       Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό του Συν/σμού.

6.       Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη συνομολόγηση δανείων μέσα στους όρους του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

7.       Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τον τόπο και το χρόνο της Γενικής Συνέλευσης.

8.       Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε αγορές ειδών που η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 5.000.000 δρχ.

9.       Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται και επιλύει τα ζητήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του Συν/ομού που δεν αναφέρονται ειδικά στα δικαιώματα της Γενικής Συνέλευσης ή άλλου οργανισμού του Συν/σμού.

ΑΡΘΡΟ 31: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.      Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Συν/σμού και στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. καθώς και στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δήλωση που περιέχει τα ονόματα των μελών του με την υπογραφή τους καθώς και των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

2.       Μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί κατά τον ίδιο τρόπο τον εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση ισολογισμό.

3.       Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέτει κάθε χρόνο στο Ειρηνοδικείο, στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. καθώς και στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πίνακα με τις μεταβολές στα ονόματα των μελών του, με πλήρη αιτιολόγηση της αιτίας των μεταβολών, (άρθρο 8 η αρ. III εδαφ. 3 του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος).

ΑΡΘΡΟ 32: ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.      Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση κατά τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού και τη διαχείριση των υποθέσεων του να καταβάλλει την επιμέλεια που απαιτείται γενικά στις συναλλαγές και ευθύνεται έναντι του Συνεταιρισμού για κάθε ζημία που προκαλεί από δόλο ή αμέλεια.

2.       Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παριστάμενα μέλη αποτελούν τα 3/4 του συνόλου των μελών.

3.       Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ούτε έχει δικαίωμα ψήφου για θέματα που αφορούν άμεσα τον ίδιο ή τη σύζυγο ή τα τέκνα του.

4.      Μετά την έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση αντίγραφα του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων και στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

5.       Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται αλληλέγγυα προς το Συνεταιρισμό και προς τους δανειστές για κάθε ζημιά που προκύπτει από παράβαση των διατάξεων των κειμένων νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων των συνελεύσεων για τα καθήκοντα τους. Οι αξιώσεις αυτές παραγράφονται μετά πέντε χρόνια.

6.      Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την κανονική τήρηση των βιβλίων του Συνεταιρισμού καθώς και των πρακτικών όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 33: ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού εκλέγει μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 26 και 27 του παρόντος και για την ίδια χρονική περίοδο τρία μέλη που συγκροτούν το Εποπτικό Συμβούλιο, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων για τη συγκρότηση του Δ.Σ. από το παρόν Καταστατικό. Εκλέγονται επίσης ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία, κατά τη σειρά της εκλογής τους παίρνουν τις θέσεις των τακτικών, σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, ή παραίτησης αυτών. Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και προβαίνει στην εκλογή Προϊσταμένου και Αναπληρωτή του όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθ. 28 του παρόντος).

Δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να είναι μέλος ταυτόχρονα του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου. Επίσης δεν επιτρέπεται η εκλογή μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου που συνδέεται με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τετάρτου βαθμού με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 3 μέχρι και 6 της παρ.1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 93/87, εφαρμόζονται και για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

Τα μέλη που εξέρχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πριν την εκκαθάριση της διαχείρισης και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 34: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.      Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία των πράξεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τις υποθέσει ς του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, για τη διαπίστωση της τήρησης του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Συνεταιρισμού μέσα στα πλαίσια του σκοπού που επιδιώκει.

2.      Το Εποπτικό Συμβούλιο έχε ι δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή άλλου στοιχείου του Συνεταιρισμού, να ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο, να παρακολουθεί τις εργασίες του Συνεταιρισμού και να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του.

3.      Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει για κάθε διαχειριστική περίοδο έκθεση, την οποία υποβάλλει στη γενική συνέλευση πριν από την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ισολογισμό.

4.      Το Εποπτικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε σχετική, με το διενεργηθέντα έλεγχο, πληροφορία και αναγκαία υπόδειξη.

5.      Το Εποπτικό Συμβούλιο δύναται να ζητήσει απ’ ευθείας τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εφόσον πρόκειται περί ανακοινώσεως των πορισμάτων ασκηθέντος ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 35: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.      Οι αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου ασκούνται συλλογικά. Κάθε μέλος του μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα ή άλλη ενέργεια απ' αυτές που ορίζονται στη παράγραφο II του άρθρου 9 του Π. Δ./τος 93/87 μόνο μετά από ε ιδική εξουσιοδότηση του Συμβουλίου.

2.      Σε περιπτώσεις θανάτου, ανάκλησης, έκπτωσης ή παραίτησης μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και των αναπληρωτών τους, το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει προσωρινά μέλη, μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αντικατάστασή τους.

3.      Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ούτε έχε ι δικαίωμα ψήφου για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό ή τη σύζυγο του ή τα συνοικούντα τέκνα του.

4.      Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο μέλη.

5.      Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία και εκτελούνται αφού γραφτούν στο τηρούμενο αριθμημένο βιβλίο πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου και υπογραφούν από τον Προϊστάμενο και τα παρόντα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 36:

Το Εποπτικό Συμβούλιο, εκτός από την περίπτωση διαγραφής μέλους (άρθρο 6 παρ. 6β του Π.Δ. 93/87) δεν συμπράττει με το Διοικητικό Συμβούλιο σε κοινές συνεδριάσεις για την αντιμετώπιση και λήψη αποφάσεων για κανένα άλλο θέμα.

Οι προσκλήσεις για τις κοινές συνεδριάσεις γίνονται από τον Προϊστάμενο του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Μικτό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα περισσότερα τουλάχιστον από τα μέλη του κάθε Συμβουλίου. Οι αποφάσεις είναι έγκυρες εάν εγκριθούν από τα περισσότερα των παρόντων μελών.

Οι αποφάσεις του Μικτού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.      Τα μέλη του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να παίρνουν υπό οποιαδήποτε μορφή και για οποιοδήποτε λόγο μισθό ή αποζημίωση, με εξαίρεση τα οδοιπορικά και την ημερήσια αποζημίωση για υπηρεσίες εκτός της έδρας του Συνεταιρισμού μετά από σχετική απόφαση κάθε φορά του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.      Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τους αντιπροσώπους των Οικοδομικών Συνεταιρισμών στις Ενώσεις Συνεταιρισμών.

 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 38:

Ο συνεταιρισμός τηρεί τα γενικά και λογιστικά βιβλία, με τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος και το άρθρο 5 παρ. 10 και το άρθρο 8 παρ. IV, περ.6 του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος.

ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να τηρεί:

1.      Βιβλίο, όπου καταχωρούνται:

a.     Κεκυρωμένα αντίγραφα του καταστατικού του και της εγκριτικής απόφασης.

b.     Κάθε τροποποίηση του καταστατικού με μνεία της οικείας εγκριτικής απόφασης.

c.     Το όνομα, το επώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση κατοικίας του κάθε μέλους.

d.     Η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής των μελών με μνεία των σχετικών αποφάσεων.

e.     Την εκάστοτε συγκρότηση των εκλεγμένων διοικητικών συμβούλων.

f.      Στοιχεία οικοδομικών αδειών (ημερομηνία έκδοσης κλπ.)

Το βιβλίο του Συνεταιρισμού αριθμείται, μονογράφεται κατά σελίδα και θεωρείται από τον κατά τόπο Ειρηνοδίκη ατελώς.

Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ μπορεί να ορίζονται και άλλα βιβλία που θα πρέπει να τηρεί ο Συνεταιρισμός καθώς και ο τρόπος τήρησης των βιβλίων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Τα νόμιμα τηρούμενα βιβλία του Συνεταιρισμού έχουν την αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων.   

2.      Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού.

3.      Βιβλίο πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού.

4.      Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στο οποίο αναγράφονται οι συζητήσεις και οι λαμβανόμενες αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση.

5.      Βιβλίο πρακτικών άλλων οιουδήποτε επιτροπών όπου καταχωρούνται τα Πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών.

6.      Βιβλίο πρακτικών «Μικτού Συμβουλίου» στο οποίο αναγράφονται οι συζητήσεις και οι λαμβανόμενες αποφάσεις του Μικτού Συμβουλίου.

7.      Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων στο οποίο καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά εισόδου ή εξόδου όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα και οι παντός είδους αιτήσεις των μελών.

8.      Βιβλίο στο οποίο θα καταχωρείται η μερίδα κάθε μέλους και η κάθε μεταβολή με πλήρη αιτιολόγηση της αιτίας των μεταβολών, για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παραγράφου III.3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 93/87 με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 39: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία:

1.      Ημερολόγιο

2.      Γενικό Καθολικό

3.      Αναλυτικό Καθολικό

4.      Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών

5.      Βιβλίο Ταμείου

Γενικά τηρούνται από το Συνεταιρισμό όλα τα προβλεπόμενα από το υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ. καθώς και όσα θα χρειαστούν κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και όσα θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ΑΡΘΡΟ 40: ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί δική του σφραγίδα με έμβλημα το νησί της Κρήτης η οποία φυλάσσεται από το Γενικό Γραμματέα του Δ. Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για οποιαδήποτε μεταβολή στο παρόν Καταστατικό απαιτείται τροποποίησή του με απόφαση της ειδικά γι' αυτό συγκαλούμενης Γενικής Συνέλευσης.

Τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην ημερήσια διάταξη, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών, ανεξάρτητα αν κατά τη λήψη της ορισμένα μέλη έχουν αποχωρήσει ή αποβιώσει (άρθρο 5 παρ.8 του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος).

Αν πρόκειται για μεταβολή μελών (έξοδος, αντικατάσταση, θάνατος ή διαγραφή) ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 του Π.Δ. 93/87

Κάθε μεταβολή του Καταστατικού πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθ.93/87 Π.Δ/τος.

ΑΡΘΡΟ 42: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εποπτεία και ο έλεγχος ασκείται από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. όπως ορίζει το άρθρο 14 του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος,.

ΑΡΘΡΟ 43: ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:

1.      Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας του που προβλέπεται από το Καταστατικό του επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 8 του 93/87 Π.Δ/τος.

Είναι, δυνατόν ο Συνεταιρισμός και μετά την παρέλευση του χρόνου διάρκειας που ορίζεται από το Καταστατικό του να διατηρείται είτε με την ίδια νομική προσωπικότητα είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή συλλογικού οργάνου (σωματείο, σύλλογος κλπ.) για τη συντήρηση έργων υποδομής των κοινοχρήστων χώρων και την εν γένει φροντίδα της οικιστικής ενότητας.

2.       Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά και λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των εγγεγραμμένων μελών και μόνο με τη προϋπόθεση αυτή (άρθρο 13, παρ. 1 περ. 13 του Π.Δ. 93/87).

3.       Όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 17 παρ. 6 του Π.Δ. 93/87.

4.       Με κατάργηση της απόφασης για την έγκριση του καταστατικού του Συνεταιρισμού από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά από δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου της έδρας του Συνεταιρισμού από τη στιγμή που θα καταστεί τελεσίδικη στις παρακάτω περιπτώσεις:

·         Όταν ο Συνεταιρισμός εκτρέπεται από το σκοπό που ορίζεται στο Καταστατικό του ή όταν για την εκπλήρωση του σκοπού του χρησιμοποιεί μέσα που αντίκεινται στους νόμους και τα χρηστά ήθη.

·         Όταν για οποιασδήποτε αιτία γίνεται αδύνατη η κανονική συγκρότηση του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, μέσα σε 2 μήνες από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 11 παρ. ν2 για την προσβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

·         Όταν το Καταστατικό του Συνεταιρισμού εγκρίθηκε με βάση ανακριβή στοιχεία των μελών.

·         Όταν για δύο συνεχή χρόνια ο Συνεταιρισμός δεν τηρήσει τη διαδικασία υποβολής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων, των γνωστοποιήσεων και όλων γενικά των στοιχείων που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα.

·         Όταν παρέλθει η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 5β του Π.Δ. 93/87 και η καθυστέρηση οφείλεται στον Συνεταιρισμό.

5.       Από το καταστατικό του Συνεταιρισμού είναι δυνατό να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης.

Οι αποφάσεις για τη λύση του Συνεταιρισμού γνωστοποιούνται στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού (άρθρο 13 παρ. 2 του Π.Δ. 93/87)

Από το χρονικό σημείο λύσης του, ο Συνεταιρισμός τελεί αυτοδίκαια υπό εκκαθάριση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 του υπ' αριθ. 93/87 Π.Δ/τος.

Ο Συνεταιρισμός θεωρείται ότι υφίσταται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και διατηρεί την επωνυμία στην οποία προστίθενται ολογράφως οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

ΑΡΘΡΟ 44: ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Ο Συνεταιρισμός μπορεί με άλλους Συνεταιρισμού να δημιουργεί Ένωση Οικοδομικών Συνεταιρισμών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του υπ’ αριθ. 93/87 Π.Δ/τος.

ΑΡΘΡΟ 45: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν Καταστατικό καταρτίστηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 93/87 Προεδρικό Διάταγμα, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν και στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται ρητά από αυτό. Το τροποποιημένο τούτο Καταστατικό καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού «ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στις ΕΝΝΕΑ (9) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1990 και θα υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η δε ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα η λύνεται η συνεδρίαση που άρχισε στις 19:20'καιτελείωσε στις 22:40'της 9/11/90 και υπογράφεται ως παρακάτω το παρόν πρακτικό.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΣΗΣ

ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Η ΕΦΟΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

Γ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ

Ι. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΤ. ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ

 

Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

ΧΡ. ΜΑΙΣΗΣ

Γ. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ

 

ΔΕΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:

Μαν. Μηναδάκης

Γ. Σηφάκης

Πέτρος Μπράς

Κων. Σκλιβάκης

Κων. Παπαδάκης

Εμμ. Μαρής

Εμμ. Σμυρνάκης

Εμμ. Μαρκάκης

Γ. Αποστολάκης

Αντ. Κωνσταντινίδης