Το καταστατικό μας

 

 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.


Αριθμός Πράξης Έγκρισης: 285/24-09-2014


ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Εναρμονισμένο με τις διατάξεις της ισχύουσας συνεταιριστικής νομοθεσίας (Ν.1667/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του άρθρου 39 του ν.4030/2011 και του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝ. Π.Ε.

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε νόμιμα με το από το έτος 1980 καταστατικό του, το οποίο εγκρίθηκε στις 19.1.1980 από τον Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών με την με αριθμό Γ5ε/8811/Φ.694 απόφαση του, που δημοσιεύθηκε στις 21.3.1980 νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 283 τ.β/21.3.1980), το καταστατικό ενεκρίθη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την με αριθμό 54149/1299 απόφαση του και δημοσιεύτηκε στις 30.9.1985 νόμιμα στην Εφημερίδα όπως Κυβέρνησης (ΦΕΚ 585 τ.β/30.9.1985), τροποποιήθηκε και προσαρμόσθηκε στο Π.Δ 93/87 με την με αριθμό 25170/29 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και δημοσιεύθηκε στις 7.8.1991 νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 667 τ.β/7.8.1991), όπως σήμερα ισχύει.

 

Ήδη σήμερα με την υπ’ αριθ. 6-25/06/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, τροποποιήθηκε το Καταστατικό αυτό προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της ισχύουσας συνεταιριστικής νομοθεσίας (Ν. 1667/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του άρθρου 39 του ν.4030/2011 και του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012).

 

Ο με το παρόν Καταστατικό λειτουργών Αστικός-Οικοδομικός Συνεταιρισμός, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του.

 

Ο Συνεταιρισμός έχει επωνυμία «Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Α.Τ.Ε. Κρήτης Συν. Π.Ε.». Έδρα του είναι ο οικισμός Π.Ο.Σ.ΥΠ.Α.Τ.Ε στην περιοχή Αμμούδι Λυγαριάς Δήμου Μαλεβιζίου Τ.Κ 71500 και Τ.Θ 32, Ν. Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος αποτελεί το κέντρο των δραστηριοτήτων του και όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΤΑΣΗ

Ο Συνεταιρισμός έχει αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση για τα μέλη του παραθεριστικής κατοικίας στα Διοικητικά όρια της Κοινότητας Αχλάδας Μαλεβιζίου και την εν γένει αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση της περιοχής παραθεριστικής κατοικίας, προς όφελος των μελών του. Η έκταση του Συνεταιρισμού είναι 195,374 στρέμματα, βρίσκεται στη θέση ‘Αμμούδι’ της Κοινότητας Αχλάδας του Δήμου Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης και συνορεύει Ανατολικά με θάλασσα, Νότια με Γ. Ασπιρτάκη και I. Φασουλάκη, Δυτικά με κ. Φωτεινογιαννάκη και Χ. Κληρονόμο και Βόρεια με Κοινοτικό δρόμο και Γ. Ασπιρτάκη.

Ο παραπάνω σκοπός μπορεί να πραγματοποιηθεί με διανομή αυτοτελών οικοπέδων, για την ανέγερση κατοικιών από τα μέλη.

Απαγορεύεται η μεταβολή του σκοπού και της κατηγορίας του Συνεταιρισμού με ποινή διάλυσής του.

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

Μέλη Συν/σμού είναι τα εξής:

Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Επάγγελμα

Διεύθυνση

Αρ. Οικοπέδου

Ακολουθούν τα στοιχεία 191 μελών

που αφαιρέθηκαν για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.


ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται για 50 χρόνια. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρόνου ο Συνεταιρισμός μπορεί να παρατείνει τη διάρκειά του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 1667/1986. Μετά την εκπλήρωση του σκοπού του μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται για εξωραϊστικούς, κοινωφελείς και αναπτυξιακούς σκοπούς και για τη συντήρηση των έργων υποδομής.

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

A)     Ο συνεταιρισμός μπορεί να σχηματίσει τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο στο οποίο περιέρχονται:

1.     Οι δωρεές προς το Συνεταιρισμό.

2.     Οι τόκοι που προέρχονται από την υποχρεωτική κατάθεση σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, με τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, που γίνεται στο όνομα του Συνεταιρισμού.

3.     Οι τακτικές εισφορές των μελών του συνεταιρισμού όπως καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το κεφάλαιο του τακτικού αποθεματικού παραμένει αδιάθετο, κατατίθεται σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των εξόδων του Συνεταιρισμού

 

B)      Ο συνεταιρισμός μπορεί να σχηματίσει έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο στο οποίο περιέρχονται έκτακτες εισφορές των μελών του συνεταιρισμού όπως καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει επίσης και για το σκοπό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

 

Το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού αποτελείται από:

a.        τις συνεταιριστικές μερίδες,

b.       το τακτικό αποθεματικό,

c.        το έκτακτο αποθεματικό.

Πόροι του Συνεταιρισμού είναι οι εξής:

a.        Τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών

b.       Τόκοι καταθέσεων

c.        Μισθώματα τυχόν εκμισθωμένων ακινήτων

d.       Κάθε έσοδο από δικαιώματα

e.        Δωρεές κάθε είδους

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

A)     Ο συνεταιρισμός μπορεί να σχηματίσει τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο στο οποίο περιέρχονται:

1.     Οι δωρεές προς το Συνεταιρισμό

2.     Οι τόκοι που προέρχονται από την υποχρεωτική κατάθεση σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, με τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, που γίνεται στο όνομα του Συνεταιρισμού.

3.     Οι τακτικές εισφορές των μελών του συνεταιρισμού όπως καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

B)      Το κεφάλαιο του τακτικού αποθεματικού παραμένει αδιάθετο, κατατίθεται σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των εξόδων του Συνεταιρισμού

Ο συνεταιρισμός μπορεί να σχηματίσει έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο στο οποίο περιέρχονται έκτακτες εισφορές των μελών του συνεταιρισμού όπως καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει επίσης και για το σκοπό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού το τυχόν υπόλοιπο από το έκτακτο αποθεματικό συνυπολογίζεται με το τακτικό και διατίθεται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡ0 7: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ

Η συνεταιριστική μερίδα είναι ονομαστική και αδιαίρετη. Η αρχική συνεταιριστική μερίδα συνιστάται στο χρηματικό ποσό των 14,67€ το οποίο έχει ήδη καταβληθεί ή καταβάλλεται με την έγκριση του Καταστατικού ή με την εγγραφή του νέου συνεταίρου, σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους.

Η μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.

Η συνεταιριστική μερίδα κληρονομείται και δύναται να κληροδοτείται.

Η συνεταιριστική μερίδα μεταβιβάζεται μόνο σε συνεταίρο. Η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτο γίνεται μόνο ύστερα από συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη μεταβίβαση εφόσον στο πρόσωπο του τρίτου δεν συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδο του συνεταίρου στο Συνεταιρισμό κατά το άρθρο 13 του παρόντος. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται με γραπτή συμφωνία και ολοκληρώνεται με την καταχώρισή της στο μητρώο του συνεταιρισμού που τηρείται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Η Συνεταιριστική μερίδα δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς τρίτους.

Αύξηση ή μείωση της αρχικής εταιρικής μερίδας γίνεται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών, ανεξάρτητα αν κατά τη λήψη της ορισμένα μέλη έχουν αποχωρήσει ή αποβιώσει. Κάθε μέλος συμμετέχει με μία μόνο εταιρική μερίδα σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας εκπλήρωσης του σκοπού του Συνεταιρισμού. Απαγορεύεται η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας σε συνεταίρο ή σε τρίτο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του μέλους. Μέσα σε δύο χρόνια από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού στο έδαφος μπορεί κάθε μέλος να μεταβιβάζει την μερίδα του στη σύζυγο ή τα τέκνα του. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος μεταβιβάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1667/1986.

ΑΡΘΡΟ 8:ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Ο συνεταίρος ευθύνεται εις ολόκληρον για τα χρέη του συνεταιρισμού έναντι των τρίτων και μέχρι του ποσού του 100πλάσιου της συνεταιριστικής του μερίδας.

Η ευθύνη του συνεταίρου υφίσταται και για τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν γίνει μέλος και δεν περιλαμβάνει τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό του.
Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του συνεταίρου ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Η σύναψη δανείων, το ύφος και οι όροι αποδοχής, καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Η διαχείριση του δανείου γίνεται μέσα στα πλαίσια του επιδιωκόμενου σκοπού και είναι δυνατόν :

a.        Να γίνει από τη διοίκηση του Συνεταιρισμού στην περίπτωση οργανωμένης δόμησης ή σύστασης Εταιρείας Μικτής Οικονομίας.

b.       Να γίνει από κάθε μέλος ξεχωριστά εφόσον το ποσό του δανείου μοιραστεί ισομερώς σε όλα τα μέλη και προηγηθεί σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Συνεταιρισμού συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κατά το μήνα Δεκέμβριο μαζί με έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡ012: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τους υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Στη Γενική Συνέλευση επίσης υποβάλλεται και η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή των στοιχείων αυτών. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και η Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους σε εφημερίδα που κυκλοφορεί της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του Συνεταιρισμού.

 


ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Α’ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 13: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνεταιρισμό έχουν μόνο όσοι στερούνται αποδεδειγμένα παραθεριστικής κατοικίας που βεβαιώνεται από τον ενδιαφερόμενο με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.Δ.1159/86 και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, ή σχετική βεβαίωση της Εφορίας.

Μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν:

1.     Φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

2.     Νομικά πρόσωπα

Η δήλωση για συμμετοχή στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό δεν ανακαλείται μέχρι τη σύστασή του. Μετά τη σύσταση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1667/1986 για έξοδο ή αποχώρηση.

Την ιδιότητα, μέλους Συνεταιρισμού δεν αποκτούν ούτε μπορούν να ζητήσουν τη σύστασή του:

1.     Πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα μέλους άλλου Συνεταιρισμού της ίδιας κατηγορίας.

2.     Πρόσωπα που υπήρξαν μέλη άλλου Συνεταιρισμού και που εξήλθαν ή διαγράφτηκαν χωρίς να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και μέχρι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις αυτές.

3.     Πρόσωπα που βρίσκονται υπό δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τη διαγραφή μέλους του Συνεταιρισμού.

Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνεταιρισμού, μετά τη σύστασή του, πρέπει να υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο γραπτή αίτηση. Η αποδοχή του αιτούντα, ως συνεταίρου, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται υποχρεωτικά στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του. Η εγγραφή των νέων μελών από το Δ.Σ. εγκρίνεται από την επομένη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους όμως αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα τα οποία προβλέπει ο Νόμος μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή/έγκριση της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση και την καταβολή εκ μέρους τους της συνεταιριστικής μερίδας. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των μελών, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των εργασιών της στον ενδιαφερόμενο. Κατά της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίησή της το Ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση που ασκείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει ο συνεταιρισμός μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.
Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλλει κατά την είσοδο του στον Συνεταιρισμό, εκτός από την αξία της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό της τελευταίας χρήσης.

Για τα μέλη που προκύπτουν από νέες συμμετοχές οι περιορισμοί του ν. 1667/1986 αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία της εγγραφής τους στο Συνεταιρισμό.

 

 

 ΟΡΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΟΥΣ-ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

1.     Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Συνεταιρισμό τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μετά την εγγραφή του. Η αποχώρηση γίνεται με έγγραφη δήλωση του Συνεταίρου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν το τέλος της οικονομικής χρήσης. Το μέλος που εξέρχεται έχει δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις μέχρι τη λήξη της χρήσης κατά την οποία εξέρχεται. Εάν είναι μέλος Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου παύει να συμμετέχει στις συνεδριάσεις των οργάνων αυτών και αντικαθίσταται από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εξόδου από αναπληρωματικό μέλος.

1.     Στην περίπτωση που η έξοδος μέλους γίνεται μετά τη διάθεση του Συνεταιρικού κεφαλαίου για την υλοποίηση του σκοπού σύστασής του, ο Συνεταιρισμός δικαιούται να αντικαταστήσει το εξερχόμενο μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1667/1986. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνεται αντικατάσταση του μέλους που εξέρχεται πριν από τη διάθεση του Συνεταιρικού κεφαλαίου.

2.     Το μέλος που εξέρχεται από το Συνεταιρισμό, έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή της μερίδας του.

ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Η διαγραφή μέλους του Συνεταιρισμού γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

1.      Όταν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού αδικήματος για απιστία, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, παραχάραξη σφραγίδων, απάτη σε βάρος της περιουσίας του Συνεταιρισμού ή του Δημοσίου.

2.      Όταν αποδεδειγμένα ασκεί δραστηριότητα σε βάρος του σκοπού και των συμφερόντων του Συνεταιρισμού.

3.      Όταν καθυστερεί την καταβολή της συνεταιρικής μερίδας που οφείλει ή μέρος αυτής ή συνδρομή ή άλλη εισφορά για χρόνο μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες.

4.      Όταν καθυστερεί την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής για την είσπραξη της οποίας άρχισε εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

Για τον Αποκλεισμό – Διαγραφή μέλους λαμβάνεται απόφαση - εισήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, νομίμως αιτιολογημένη, που γνωστοποιείται με συστημένη επιστολή στον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει κλήση προς απολογία σε τακτή ημέρα και ώρα. Μετά τη λήψη της απολογίας και κατά την επόμενη Γενική συνέλευση που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία των άρθρων 5 παρ.4 και 6 εδ. 2 του Ν.1667/86 ήτοι απαρτία 2/3 των μελών και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού, το μέλος διαγράφεται. Η διαγραφή συνεταίρου γνωστοποιείται σε αυτόν με κοινοποίηση αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που περιέχει και τους λόγους της διαγραφής. Μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ο συνεταίρος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την ακύρωση της περί αποκλεισμού του απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα που δημοσιεύεται η τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που παρήλθε άπρακτη η προθεσμία (δύο μήνες) προσβολής της περί αποκλεισμού απόφασης της Γενικής Συνέλευση. Το μέλος που διαγράφεται δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εκκαθάριση του Συνεταιρισμού. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό από τον οποίο διαγράφηκε.

 Η Συνεταιριστική μερίδα του θανόντος μέλους περιέρχεται στους κληρονόμους, μετά από τη νόμιμη αποδοχή κληρονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ., συντασσόμενης σχετικής έκθεσης αποδοχής και δήλωσης φόρου κληρονομίας.

Σε περίπτωση θανάτου του, το μέλος θεωρείται ότι εξέρχεται από το Συνεταιρισμό στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος εφόσον οι κληρονόμοι του μέλους δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στον συνεταιρισμό . Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η συνεταιρική ιδιότητα του θανόντος συνεχίζεται στο πρόσωπο του κληρονόμου. Σε περίπτωση ανηλίκων ή περισσοτέρων του ενός κληρονόμου η άσκηση των δικαιωμάτων ή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στο Συνεταιρισμό γίνεται από το νόμιμα οριζόμενο επίτροπο ανηλίκων ή τον οριζόμενο εκπρόσωπο των συγκληρονόμων μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, η συνεταιρική μερίδα του θανόντος μέλους και το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού του προς τον Συνεταιρισμό, περιέρχονται οριστικά σε έναν από τους νόμιμους κληρονόμους που ορίζεται από τους υπόλοιπους με έγγραφη δήλωση που κατατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μέσα σε έξι μήνες από το θάνατο του αρχικού συνεταίρου.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής ο Συνεταιρισμός έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το μέλος που πέθανε. Τυχόν αρνητικό υπόλοιπο παρακρατείται από τη Συνεταιρική μερίδα.

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ο συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το μέλος που εξήλθε από το Συνεταιρισμό, για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους, με νέο μέλος υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του μέλους αυτού για παραθεριστική κατοικία. 
Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή διαγράφεται αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την έγκριση του Ισολογισμού της Χρήσης μέσα στην οποία έγινε ο αποκλεισμός – διαγραφή ή η αποχώρηση. Ο Συνεταίρος που αποχωρεί ή αποκλείεται λαμβάνει εκτός από την μερίδα του και ανάλογο ποσό προς την καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό της τελευταίας χρήσης.
Σε κάθε περίπτωση συμψηφίζονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του αποχωρούντος, με οποιοδήποτε τρόπο από το Συνεταιρισμό, μέλους. 
Η ενδεχόμενη πραγματική ή εκτιμώμενη υπεραξία της μερίδας κατά τη στιγμή διενέργειας της αποχώρησης δεν λαμβάνεται υπ όψιν.

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Συνεταιρισμό και τα μέλη του διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 και το παρόν καταστατικό. Οι διατάξεις του εμπορικού και του αστικού δικαίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παραπάνω διάταγμα.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Οι συνεταίροι έχουν δικαίωμα:

1.     Να συμμετέχουν σε όλα τα λαμβανόμενα μέτρα για τους συνεταίρους σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να επωφελούνται από αυτά.

2.     Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να ψηφίζουν σε αυτές, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης.

3.     Να απολαμβάνουν με ίσους όρους τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Συνεταιρισμό σύμφωνα με το σκοπό του.

4.     Να λαμβάνουν αντίγραφα ισολογισμών, λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεων και εκθέσεων του Εποπτικού Συμβουλίου δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης κατά το νόμο.

Επίσης, να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνουν μετά από έγγραφη αίτησή τους αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

5.     Επίσης όσα προκύπτουν από τον ν. 1667/1986.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Οι συνεταίροι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

2.     Ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων, ο καθένας εις ολόκληρον και μέχρι του ποσού του 100πλάσιου της συνεταιριστικής του μερίδας.

3.     Υποχρεούνται να καταβάλουν στο ταμείο του Συνεταιρισμού τις εισφορές και τις συνδρομές τους, καθώς και τα ποσά που τυχόν αποφασίζονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό για την κάλυψη ζημιών ή άλλων εξαιρετικών περιπτώσεων.

4.     Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του, και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.

5.     Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις των οργάνων της διοίκησης του Συνεταιρισμού, να απέχουν από κάθε ενέργεια που μπορεί να βλάψει το Συνεταιρισμό, να προστατεύουν με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και να συμμετέχουν και συνεργάζονται στη λειτουργία του. Η ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται την υποχρέωση συμμετοχής και συνεργασίας στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού.

6.     Υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

7.     Υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το πρόγραμμα του Συνεταιρισμού, το οποίο θα εφαρμοστεί μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και τη διανομή με κλήρο σε κάθε μέλος αυτοτελούς οικοπέδου για την ανέγερση κατοικίας από κάθε μέλος. Η μεταβίβαση της κυριότητας από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό στα μέλη γίνεται μόνο μετά την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου στο έδαφος.

 

 

Β ΌΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Όργανα του Συνεταιρισμού είναι: Η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού που μετέχουν και ψηφίζουν σ’ αυτή αυτοπροσώπως.

Κάθε συνεταίρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων τις οποίες κατέχει.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Συνεταιρισμού και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που τον αφορούν. 

 

Σύγκληση. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού είναι το ανώτατο όργανο του, με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Συνεταιρισμό, δεσμεύοντας με τις αποφάσεις της και απόντα ή διαφωνούντα μέλη.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όποτε επιβάλλεται από τον συμφέρον του Συνεταιρισμού, όποτε την συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του Συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη.

Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης του Εποπτικού Συμβουλίου ή των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το αρμόδιο Ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους, εκτός εάν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος σύγκλησής της.

Επίσης η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού συγκαλείται έκτακτα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον ζητηθεί:

1.     Από το Εποπτικό Συμβούλιο

2.     Από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη

3.     Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων

4.     Από τους εκκαθαριστές σε περίπτωση λύσης του Συνεταιρισμού.

Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης:

1.     Όταν το απαιτεί το συμφέρον του Συνεταιρισμού.

2.     Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση αντικατάστασης των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου

3.     Όταν πρόκειται για ανακοίνωση πορισμάτων ασκηθέντος ελέγχου.

Ο Ειρηνοδίκης της έδρας του Συνεταιρισμού, ζητά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης όταν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αρνηθεί στον κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζόμενο αριθμό μελών την έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού εφόσον πρόκειται για γενικότερα θέματα οικιστικής και στεγαστικής πολιτικής. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης με προσωπικές επιστολές που αποστέλλονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιασδήποτε νόμιμης ταχυδρομικής επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 20: ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τουλάχιστον τα μισά μέλη του Συνεταιρισμού.

Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και συνεδριάζει έγκυρα με απαρτία του 1/5 τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού.

Αν πάλι δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη πρόσκληση και συνεδριάζει έγκυρα, όσα μέλη και αν παρίστανται, πάντως όχι λιγότερα από επτά (7).

ΑΡΘΡΟ 21 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση της χειρός. Όμως, ειδικώς για αρχαιρεσίες, παροχή ψήφου εμπιστοσύνης και απαλλαγής από ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του ισολογισμού και του απολογισμού, καθώς επίσης και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.

Για τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση τριμελής επιτροπή από Συνεταίρους η οποία επιμελείται της συλλογής και διαλογής των ψήφων. Τα ψηφοδέλτια μετά την αποσφράγισή τους μονογράφονται από την επιτροπή και παραδίδονται μετά το τέλος της Συνέλευσης μαζί με το πρακτικό με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που συντάσσεται και υπογράφεται από την Επιτροπή, στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Αν από τη ψηφοφορία προκύψει ισοψηφία, επαναλαμβάνεται αν αυτό είναι δυνατόν, άλλως επαναφέρεται σε προσεχή συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 22: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο πρόεδρος και ο γραμματέας της συνέλευσης. Έως την εκλογή του προέδρου Γ.Σ. τα καθήκοντα του ασκεί ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή, αν δεν παραβρίσκεται κανένα ένα μέλος του συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη συνέλευση.

Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της συνέλευσης και ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και από τον ίδιο.

Στη συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος της συνεταιριστικής οργάνωσης ανώτερου βαθμού εφόσον ο Συνεταιρισμός είναι μέλος της.

Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Εάν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά εάν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη.

Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος, τα μέλη εκπροσωπούνται με αντιπρόσωπο που ορίζουν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνεταιρισμού καθώς και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, μπορεί να παρίσταται συμβουλευτικά και χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Έργων και ένας αντιπρόσωπος του οικείου 0.Τ.Α. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν ο αριθμός των ψήφων είναι μεγαλύτερος από το μισό του συνόλου των ψήφων των μελών που πήραν μέρος στην ψηφοφορία.

Εξαιρούνται, οι αποφάσεις για :
a.        τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, 
b.       τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας,
c.        την μεταβολή της ευθύνης των μελών, 
d.       τον αποκλεισμό συνεταίρου, 
e.        την σύντμηση ή παράταση της διάρκειας του Συνεταιρισμού καθώς και τη διάλυση ή την αναβίωση ή τη συγχώνευσή του, 
f.        την ανάκληση ή αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού.
g.       την τροποποίηση του καταστατικού,
h.       την μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών,
i.         τη συνέχιση της λειτουργίας του Συνεταιρισμού μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς του, οπότε απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών, ανεξάρτητα αν κατά τη λήψη της απόφασης ορισμένα μέλη έχουν διαγραφεί ή αποβιώσει, εφόσον διαρκεί η διαχειριστική περίοδος. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 των μελών του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 23: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση έχει τις εξής αρμοδιότητες, πέρα από τις προβλεπόμενες από ειδικές διατάξεις, του ν. 1667/1986.

1.     Ασκεί έλεγχο για τις πράξεις και παραλείψεις του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί ή να κηρύσσει έκπτωτα τα συμβούλια αυτά ή τα μέλη τους.

2.     Εκλέγει επιτροπές για τη μελέτη των ειδικών θεμάτων ή την παρακολούθηση ειδικών εργασιών για υποβοήθηση του έργου των οργάνων του Συνεταιρισμού.

3.     Αποφασίζει για την παράταση της διάρκειας του Συνεταιρισμού ή τη διάλυσή του, την προσχώρηση σε Ένωση Οικοδομικών Συνεταιρισμών ή την αποχώρησή του από αυτή.

4.     Αποφασίζει για την ίδρυση ή τη συμμετοχή σε Εταιρείες Μικτής Οικονομίας με στόχο τη διευκόλυνση εκπλήρωσης του σκοπού του Συνεταιρισμού.

5.     Αποφασίζει για την αγορά ή την πώληση έκτασης γης, το είδος και τη μορφή της οικιστικής της αξιοποίησης καθώς και τη σύναψη δανείου για την εκπλήρωση του σκοπού του Συνεταιρισμού.

6.     Αποφασίζει για την απόδοση τακτικών εισφορών από τα μέλη καθώς και την επιβολή εισφορών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

7.     Αποφασίζει για κάθε θέμα που προβλέπεται από τον ν. 1667/86. και δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συνεταιρισμού.

8.     Αποφασίζει για την εγγραφή ή διαγραφή μέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 1667/86.

9.     Αποφασίζει την τροποποίηση του καταστατικού.

10.  Αποφασίζει την συγχώνευση, η σύντμηση της διάρκειας, η διάλυση, η μετατροπή και την αναβίωση του Συνεταιρισμού.

11.  Αποφασίζει την έγκριση των ειδικών κανονισμών για τη λειτουργία του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου και του κανονισμού εργασίας και προσωπικού που τυχόν απασχολεί ο Συνεταιρισμός.

12.  Αποφασίζει τους γενικούς όρους της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του, ιδίως της δημιουργίας των προϋποθέσεων παραθεριστικής κατοικίας των μελών του.

13.  Αποφασίζει την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και του οικονομικού προϋπολογισμού και του διοικητικού απολογισμού προηγούμενου έτους.

14.  Αποφασίζει την εκλογή και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις.

15.  Αποφασίζει την συμμετοχή σε εταιρεία και την αποχώρηση από αυτή.

16.  Λαμβάνει ή εγκρίνει την απόφαση για την αγορά ή την πώληση έκτασης γης, το είδος και τη μορφή της οικιστικής της αξιοποίησης καθώς και τη σύναψη δανείων για την εκπλήρωση του σκοπού του συνεταιρισμού.

17.  Αποφασίζει την έγκριση του αποκλεισμού και της αποβολής - διαγραφής συνεταίρου.

18.  Αποφασίζει για την δυνατότητα εκτέλεσης ή ολοκλήρωσης των έργων τεχνικής υποδομής στην έκταση του Συνεταιρισμού, όπως αυτά καθορίζονται από σχετικές μελέτες έργων, τις αντίστοιχες πολεοδομικές μελέτες και τα προγράμματα ολοκλήρωσης αυτών, από τον οικείο ΟΤΑ

19.  Λαμβάνει την απόφαση, μετά την εκπλήρωση του σκοπού του Συνεταιρισμού, να λειτουργήσει για δέκα κατ΄ανώτατο όριο έτη ως σωματείο – σύλλογος για την περαιτέρω διαχείριση των κοινών.

ΑΡΘΡΟ 24: ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών του οποίου δύνανται να λαμβάνουν ελεύθερα γνώση τα μέλη του Συνεταιρισμού. Στο πρακτικό αναφέρονται ο τόπος και η μέρα της συνέλευσης, το ονοματεπώνυμο του προέδρου, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η συζήτηση που· έγινε, ο τρόπος και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε θέμα ξεχωριστά. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο, του Συντάκτες των πρακτικών και δέκα από τα παρόντα μέλη και γίνεται μνεία των αποδεικτικών σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης τα οποία φυλάσσονται σε ιδιαίτερο φάκελο.

ΑΡΘΡΟ 25: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.     Απόφαση της γενικής συνέλευσης αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το αρμόδιο δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή ένα μέλος που δε συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας μήνας από τότε που λήφθηκε η απόφαση.

Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.

2.     Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό για την προσβολή της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.

3.     Σε περίπτωση αποκλεισμού συνεταίρου για την προσβολή της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.

4.     Με την απόφαση ακύρωσης της εκλογής ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή των περισσοτέρων από τα μέλη του (τακτικών και αναπληρωματικών) διορίζεται προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο μετέχουν και τα υπόλοιπα εγκύρως εκλεγμένα μέλη που υποχρεούνται να συγκαλέσουν σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών αυτού. Αν η ακύρωση αφορά το Εποπτικό Συμβούλιο (τακτικό ή προσωρινό) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου συμβουλίου ή μελών του μέσα στην ίδια προθεσμία που αναφέρθηκε παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 26: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού με σχετική πλειοψηφία επί του συνόλου των ψηφισάντων και αποτελείται από πέντε (5) μέλη για 3 χρόνια. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία καταλαμβάνουν κατά τη σειρά της εκλογής τους, τις θέσεις των τακτικών μελών, σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης ή παραίτησης. Μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του επιτρέπεται να επανεκλεγούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Συνεταιρισμών

 

Κωλύματα εκλογής κάποιου σαν μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Οικοδομικού Συνεταιρισμού έχουν:

1.     Όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

2.     Όσου έχουν προβεί σε πράξεις που καθορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και έχουν διαγραφεί από το Συνεταιρισμό.

3.     Όσοι έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και στα αδικήματα της κλοπής υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, παράβασης καθήκοντος και συκοφαντικής δυσφήμισης, άσχετα με την ποινή που μπορεί να επιβάλλεται γι' αυτά.

4.     Όσοι τελούν υπό νόμιμη απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

5.     Όσα μέλη έχουν κηρυχθεί έκπτωτα με απόφαση Γ.Σ., ή του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Η παραγραφή αδικήματος για το οποίο διετάχθη παραπομπή του κατηγορουμένου με τελεσίδικο βούλευμα, η αποκατάσταση μετά τη χορήγηση αμνησίας και χάριτος με άρση των συνεπειών δεν αίρουν την ανικανότητα εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα παραπάνω.

Κώλυμα εκλογής σαν μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Οικοδομικού Συνεταιρισμού υπάρχει και μεταξύ προσώπων που συνδέονται με βαθμό συγγενείας μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας. Από τα πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους με το παραπάνω κώλυμα συγγενείας, εκλεγείς θεωρείται όποιος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δημιουργηθεί σε μέλος του κώλυμα, από τα καθοριζόμενα ως ανωτέρω, εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμά του.

 

ΑΡΘΡΟ 27: ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται κάθε τρία (3) έτη με μυστική ψηφοφορία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο καταρτίζεται ξεχωριστά για το κάθε όργανο.

Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού διενεργεί εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία τουλάχιστον Μέλη.

Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό και στο Εποπτικό συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού. 
Αν τα μέλη του συνεταιρισμού είναι λιγότερα από είκοσι πέντε δεν απαιτείται η εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό, οπότε ο ελάχιστος αριθμός των μελών μπορεί να είναι και δύο. Μείωση για οποιονδήποτε λόγο του αριθμού των μελών κάτω των εικοσιπέντε δε θίγει τη σύνθεση και λειτουργία του εποπτικού συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του. 

ΑΡΘΡΟ 28: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με πρόσκληση του συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται το συντομότερο σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα ορίζοντας τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κάθε μέλους οι οποίοι έχουν τα εξής καθήκοντα:

Ο Πρόεδρος:

1.     Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, εισηγείται σ' αυτό για κάθε θέμα που αφορά το Συνεταιρισμό, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

2.     Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων των οργάνων του Συν/σμού σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3.     Υπογράφει έγγραφα και γνωστοποιήσεις του Συνεταιρισμού μαζί με το Γενικό Γραμματέα ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.     Επιβλέπει την οικονομική διαχείριση.

5.     Υπογράφει τις εντολές για είσπραξη ή πληρωμή χρηματικών ποσών.

6.     Εκθέτει τον απολογισμό της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και την κατάσταση του Συνεταιρισμού στην τακτική Γενική Συνέλευση.

7.     Επιμελείται την υποβολή οιουδήποτε στοιχείου που προκύπτει από τον ν. 1667/86 προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων, Υπουργείο Οικονομίας, Ειρηνοδικείο, Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε άλλου φορέα.

 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αναθέσει με απόφασή του και ορισμένα άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο.

 

Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, διεξάγει την αλληλογραφία του Συνεταιρισμού , φυλάσσει τη σφραγίδα του Συνεταιρισμού και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο και εντολή.

 

Ο Ταμίας εισπράττει κάθε έσοδο του Συνεταιρισμού και διενεργεί τις πληρωμές κατά τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:

1.     Ενεργεί κάθε είσπραξη εκδίδοντας γραμμάτια εισπράξεως.

2.     Ενεργεί τις πληρωμές επί τη βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

3.     Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου και τα χρήματα.

4.     Συντάσσει τις καταστάσεις του Ταμείου και επιμελείται της καταρτίσεως του ετησίου ισολογισμού.

5.     Τηρεί όλα τα υποχρεωτικά για το Συνεταιρισμό βιβλία του Ταμείου και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία επί της Οικονομικής Κατάστασης στο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο.

6.     Εκτελεί κάθε σχετική με τις αρμοδιότητές του απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.     Καταθέτει κάθε ποσό που υπερβαίνει τις 586,94€ που απαιτούνται για την κάλυψη των εξόδων του Συνεταιρισμού, σε Τράπεζα που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το πιο πάνω ποσό των 586,94€ προορίζεται για την κάλυψη μικροδαπανών τρέχουσας φύσης.

Το Γενικό Γραμματέα καθώς και τον Ταμία κωλυομένου αναπληρώνει άλλος Σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέσα σε ένα μήνα από την εκλογή του, το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώριση στο αρμόδιο μητρώο συνεταιρισμών.

ΑΡΘΡΟ 29: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα, όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του, και πάντως όχι λιγότερα από δύο μέλη.

Βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αποκλείεται η εκπροσώπηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο μέλος. Δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν συζητείται θέμα που αφορά άμεσα το ίδιο, σύζυγο ή συγγενή του πρώτου βαθμού. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία και εκτελούνται αφού γραφτούν στο τηρούμενο αριθμημένο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφεται από τον Πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα και όλα τα παρόντα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.     Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για θέματα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας του Συνεταιρισμού, εκπροσώπησης του καθώς και για ότι αφορά την εν γένει επιδίωξη του σκοπού του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1667/86, του καταστατικού του Συνεταιρισμού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

2.     Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες αυτού σχέσεις και αναλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις για τις καταρτιζόμενες από αυτό δικαιοπραξίες επ' ονόματι του Συνεταιρισμού στα όρια των διατάξεων του νόμου και του Καταστατικού.

3.     Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει με ειδική απόφαση την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού για ορισμένα θέματα στον Πρόεδρο ή σε ένα από τα άλλα μέλη του, στο διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του συνεταιρισμού εκτός των περιπτώσεων που αφορούν την κτήση ή εκποίηση έκτασης, τη σύναψη δανείου, καθώς και την παροχή εμπράγματης ασφάλειας όπου ενεργεί συλλογικά.

4.     Κάθε πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη.

5.     Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό του Συνεταιρισμού.

6.     Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη συνομολόγηση δανείων μέσα στους όρους του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

7.     Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τον τόπο και το χρόνο της Γενικής Συνέλευσης.

8.     Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε αγορές ειδών που η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 14.673,51 €.

9.     Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται και επιλύει τα ζητήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του Συν/ομού που δεν αναφέρονται ειδικά στα δικαιώματα της Γενικής Συνέλευσης ή άλλου οργανισμού του Συνεταιρισμού.

10.  Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης στο Εποπτικό συμβούλιο για έλεγχο τριάντα ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να καταβάλουν στη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού τουλάχιστον την επιμέλεια που καταβάλουν στις προσωπικές τους υποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 31: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.     Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Συν/σμού και στο Υπουργείο Οικονομίας καθώς και στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δήλωση που περιέχει τα ονόματα των μελών του με την υπογραφή τους καθώς και των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

2.     Μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί κατά τον ίδιο τρόπο τον εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση ισολογισμό.

3.     Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέτει κάθε χρόνο στο Ειρηνοδικείο, στο Υπουργείο Οικονομίας. καθώς και στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πίνακα με τις μεταβολές στα ονόματα των μελών του, με πλήρη αιτιολόγηση της αιτίας των μεταβολών.

ΑΡΘΡΟ 32: ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.     Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση κατά τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού και τη διαχείριση των υποθέσεων του να καταβάλλει την επιμέλεια που απαιτείται γενικά στις συναλλαγές και ευθύνεται έναντι του Συνεταιρισμού για κάθε ζημία που προκαλεί από δόλο ή αμέλεια.

2.     Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παριστάμενα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

3.     Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ούτε έχει δικαίωμα ψήφου για θέματα που αφορούν άμεσα τον ίδιο ή τη σύζυγο ή τα τέκνα του.

4.     Μετά την έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση αντίγραφα του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, στο Υπουργείο Οικονομικών και στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

5.     Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται αλληλέγγυα προς το Συνεταιρισμό και προς τους δανειστές για κάθε ζημιά που προκύπτει από παράβαση των διατάξεων των κειμένων νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων των συνελεύσεων για τα καθήκοντα τους. Οι αξιώσεις αυτές παραγράφονται μετά πέντε χρόνια.

6.     Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την κανονική τήρηση των βιβλίων του Συνεταιρισμού καθώς και των πρακτικών όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 33: ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού εκλέγει μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 26 και 27 του παρόντος και για την ίδια χρονική περίοδο τρία μέλη που συγκροτούν το Εποπτικό Συμβούλιο, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων για τη συγκρότηση του Δ.Σ. από το παρόν Καταστατικό. Εκλέγονται επίσης ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία, κατά τη σειρά της εκλογής τους παίρνουν τις θέσεις των τακτικών, σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, ή παραίτησης αυτών. Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και προβαίνει στην εκλογή Προϊσταμένου και Αναπληρωτή του όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθ. 28 του παρόντος).

Με πρόσκληση του/της συμβούλου που πλειοψήφησε το εποπτικό συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον/την πρόεδρο, τον/την αντιπρόεδρο, τον/την γραμματέα, και τα άλλα μέλη του, που έχουν την ευθύνη για καθήκοντα που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

Δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να είναι μέλος ταυτόχρονα του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου. Επίσης δεν επιτρέπεται η εκλογή μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου που συνδέεται με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη που εξέρχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πριν την εκκαθάριση της διαχείρισης και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού.

Αν τα μέλη του συνεταιρισμού είναι λιγότερα από είκοσι πέντε δεν απαιτείται η εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό, οπότε ο ελάχιστος αριθμός των μελών μπορεί να είναι και δύο. Μείωση για οποιονδήποτε λόγο του αριθμού των μελών κάτω των εικοσιπέντε δε θίγει τη σύνθεση και λειτουργία του εποπτικού συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 34: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.     Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία των πράξεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τις υποθέσεις του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, για τη διαπίστωση της τήρησης του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Συνεταιρισμού μέσα στα πλαίσια του σκοπού που επιδιώκει.

2.     Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή άλλου στοιχείου του Συνεταιρισμού, να ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο, να παρακολουθεί τις εργασίες του Συνεταιρισμού και να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του. Για τη διενέργεια του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις (3) ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

3.     Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει για κάθε διαχειριστική περίοδο έκθεση, την οποία υποβάλλει στη γενική συνέλευση πριν από την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ισολογισμό.

4.     Το Εποπτικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε σχετική, με το διενεργηθέντα έλεγχο, πληροφορία και αναγκαία υπόδειξη.

5.     Το Εποπτικό Συμβούλιο δύναται να ζητήσει απ’ ευθείας τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εφόσον πρόκειται περί ανακοινώσεως των πορισμάτων ασκηθέντος ελέγχου.

6.     Το Εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο Δ.Σ. την επανόρθωσή τους και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα.

ΑΡΘΡΟ 35: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.     Οι αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου ασκούνται συλλογικά. Κάθε μέλος του μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα ή άλλη ενέργεια μόνο μετά από ειδική εξουσιοδότηση του Συμβουλίου.

2.     Σε περιπτώσεις θανάτου, ανάκλησης, έκπτωσης ή παραίτησης μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και των αναπληρωτών τους, το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει προσωρινά μέλη, μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αντικατάστασή τους.

3.     Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ούτε έχει δικαίωμα ψήφου για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό ή τη σύζυγο του ή τα συνοικούντα τέκνα του.

4.     Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο μέλη.

5.     Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία και εκτελούνται αφού γραφτούν στο τηρούμενο αριθμημένο βιβλίο πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου και υπογραφούν από τον Προϊστάμενο και τα παρόντα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 36:

Το Εποπτικό Συμβούλιο, εκτός από την περίπτωση διαγραφής μέλους δεν συμπράττει με το Διοικητικό Συμβούλιο σε κοινές συνεδριάσεις για την αντιμετώπιση και λήψη αποφάσεων για κανένα άλλο θέμα.

Οι προσκλήσεις για τις κοινές συνεδριάσεις γίνονται από τον Προϊστάμενο του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Μικτό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα περισσότερα τουλάχιστον από τα μέλη του κάθε Συμβουλίου. Οι αποφάσεις είναι έγκυρες εάν εγκριθούν από τα περισσότερα των παρόντων μελών.

Οι αποφάσεις του Μικτού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.     Τα μέλη του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να παίρνουν υπό οποιαδήποτε μορφή και για οποιοδήποτε λόγο μισθό ή αποζημίωση, με εξαίρεση τα οδοιπορικά και την ημερήσια αποζημίωση για υπηρεσίες εκτός της έδρας του Συνεταιρισμού μετά από σχετική απόφαση κάθε φορά του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.     Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τους αντιπροσώπους των Οικοδομικών Συνεταιρισμών στις Ενώσεις Συνεταιρισμών.

 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 38:

Ο συνεταιρισμός τηρεί τα γενικά και λογιστικά βιβλία, με τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία και σύμφωνα με τον ν. 1667/86.

ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να τηρεί:

1.    Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά, η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους, όπως και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.

2.     Βιβλίο, όπου καταχωρούνται:

a.        Κεκυρωμένα αντίγραφα του καταστατικού του και της εγκριτικής απόφασης.

b.       Κάθε τροποποίηση του καταστατικού με μνεία της οικείας εγκριτικής απόφασης.

c.        Το όνομα, το επώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση κατοικίας του κάθε μέλους.

d.       Η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής των μελών με μνεία των σχετικών αποφάσεων.

e.        Την εκάστοτε συγκρότηση των εκλεγμένων διοικητικών συμβούλων

f.        Στοιχεία οικοδομικών αδειών (ημερομηνία έκδοσης κλπ.)

Το βιβλίο του Συνεταιρισμού αριθμείται, μονογράφεται κατά σελίδα και θεωρείται από τον κατά τόπο Ειρηνοδίκη ατελώς.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας μπορεί να ορίζονται και άλλα βιβλία που θα πρέπει να τηρεί ο Συνεταιρισμός καθώς και ο τρόπος τήρησης των βιβλίων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Τα νόμιμα τηρούμενα βιβλία του Συνεταιρισμού έχουν την αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων.

3.     Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού.

4.     Βιβλίο πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού.

5.     Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στο οποίο αναγράφονται οι συζητήσεις και οι λαμβανόμενες αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση.

6.     Βιβλίο πρακτικών άλλων οιουδήποτε επιτροπών όπου καταχωρούνται τα Πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών.

7.     Βιβλίο πρακτικών «Μικτού Συμβουλίου» στο οποίο αναγράφονται οι συζητήσεις και οι λαμβανόμενες αποφάσεις του Μικτού Συμβουλίου.

8.     Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων στο οποίο καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά εισόδου ή εξόδου όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα και οι παντός είδους αιτήσεις των μελών.

9.     Βιβλίο στο οποίο θα καταχωρείται η μερίδα κάθε μέλους και η κάθε μεταβολή με πλήρη αιτιολόγηση της αιτίας των μεταβολών, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα βιβλία υπό στοιχεία (1) έως και (5) θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη.

ΑΡΘΡΟ 39: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία:

1.     Ημερολόγιο

2.     Γενικό Καθολικό

3.     Αναλυτικό Καθολικό

4.     Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών

5.     Βιβλίο Ταμείου

Γενικά τηρούνται από το Συνεταιρισμό όλα τα προβλεπόμενα από τον ν. 1667/86. καθώς και όσα θα χρειαστούν κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και όσα θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας. Τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία τηρούνται από τον οικονομικό υπεύθυνο που θα οριστεί, χωρίς να αποκλείεται η πρόσληψη λογιστή ή άλλου βοηθητικού προσωπικού

ΑΡΘΡΟ 40: ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί δική του σφραγίδα με έμβλημα το νησί της Κρήτης η οποία φυλάσσεται από το Γενικό Γραμματέα του Δ. Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 41: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για οποιαδήποτε μεταβολή στο παρόν Καταστατικό απαιτείται τροποποίησή του με απόφαση της ειδικά γι' αυτό συγκαλούμενης Γενικής Συνέλευσης.

Τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην ημερήσια διάταξη, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών, ανεξάρτητα αν κατά τη λήψη της ορισμένα μέλη έχουν αποχωρήσει ή αποβιώσει.

Αν πρόκειται για μεταβολή μελών (έξοδος, αντικατάσταση, θάνατος ή διαγραφή) ακολουθείται η διαδικασία κατά τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και σύμφωνα με τον ν. 1667/86.

ΑΡΘΡΟ 42: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

 Η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας του Συνεταιρισμού ασκείται από το Υπουργείο Οικονομικών, το δε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) είναι αρμόδιο μόνο για τις διαδικασίες χωροθέτησης, πολεοδόμησης, τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, έγκρισης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θέματα ενέργειας καθώς και την έκδοση βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη έκταση είναι εντός περιοχής ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ).

ΑΡΘΡΟ 43: ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ο συνεταιρισμός διαλύεται:
a.        Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 10 
b.       Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του που ορίζει το καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η παράταση του από τη Γενική Συνέλευση. Είναι, δυνατόν ο Συνεταιρισμός και μετά την παρέλευση του χρόνου διάρκειας που ορίζεται από το Καταστατικό του να διατηρείται είτε με την ίδια νομική προσωπικότητα είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή συλλογικού οργάνου (σωματείο, σύλλογος κλπ.) για τη συντήρηση έργων υποδομής των κοινοχρήστων χώρων και την εν γένει φροντίδα της οικιστικής ενότητας.
c.        Αν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
d.       Αν κηρυχτεί σε πτώχευση.
Η διάλυση καταχωρίζεται στο Μητρώο Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός.
Τη διάλυση του συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. 
Την εκκαθάριση διενεργεί το Εποπτικό συμβούλιο. 
Ο συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του, εφ` όσον διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται στους συνεταίρους ανάλογα με τις μερίδες τους. 
Αν ο συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του, είναι δυνατή η αναβίωση του με απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού για το λόγο που αναφέρεται στην παρ. 1, περίπτωση α`, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών και ακολουθήσει μέσα σε ένα μήνα απόφαση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται εκτάκτως για να αποφασίσει για την αναβίωση του συνεταιρισμού. Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή υπολοίπου στους συνεταίρους.

ΑΡΘΡΟ 44: ΕΝΩΣΗ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Ο παρόν Συνεταιρισμός δύναται μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του να συμμετέχει σε Ένωση Συνεταιρισμών ή να συγχωνευθεί με άλλο συνεταιρισμό κατά τα οριζόμενα στο ν.1667/86.

ΑΡΘΡΟ 45: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από 45 άρθρα καταρτίστηκε σύμφωνα με τον ν. 1667/1986 οι διατάξεις του οποίου ισχύουν και στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται ρητά από αυτό. Το τροποποιημένο τούτο Καταστατικό καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού «ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στις 25 Ιουνίου 2014 υπογράφεται από τους ειδικά εξουσιοδοτημένους Πρόεδρο τον Γραμματέα της ΓΣ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ακολουθεί, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου και στο Εποπτεύον Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να καταχωρηθεί, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου, στα σχετικά βιβλία του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.

 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύνεται η συνεδρίαση που άρχισε στις 18:30 και τελείωσε στις 23:00 της 25ης Ιουνίου 2014 και υπογράφεται ως παρακάτω το παρόν πρακτικό.

 

 

 

Πρόεδρος Γ.Σ.

 

Μαθιουλάκης Γεώργιος

Γραμματέας Γ.Σ.

 

Αποστολάκης Γεώργιος

 

 

 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

 

Ανδρεαδάκης Γεώργιος

 


Κατρινάκης Δημήτριος

 

 

Μαρκίδης Νικόλαος

Μιχελουδάκης Ιωάννης

 

 

Μαρής Γεώργιος