Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Ιουνίου 2013

αναρτήθηκε στις 3 Ιουν 2013, 8:53 π.μ. από το χρήστη ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ   [ ενημερώθηκε 5 Ιουν 2013, 4:23 π.μ. ]

Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός

Υπαλλήλων ΑΤΕ Κρήτης

Τ.Θ. 32, Μαδέ, Λυγαριάς,                      

Γάζι, 71500, Κρήτη                                 

Τηλ: +30 6941466003

Email: posypate@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://www.posypate.gr

 

Ηράκλειο, 18/05/2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού μας είναι το ανώτατο διοικητικό του όργανο με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον συνεταιρισμό δεσμεύοντας απόντα ή διαφωνούντα μέλη. Κατά την διάρκειά του λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή και την αξία της περιουσίας μας. Η Γ.Σ. είναι επίσης η ευκαιρία να εκφράσουμε τις ιδέες μας, τις επιθυμίες μας, τα προβλήματά μας και γιατί όχι τα παράπονά μας. Η παρουσία λοιπόν όλων των μελών είναι πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτό:

Καλούνται σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ την Τετάρτη 19/6/2013 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου OLYMPIC στην πλατεία Κορνάρου (κέντρο Ηρακλείου) με θέματα:

  1. Εγγραφές – Διαγραφές Συνεταίρων.
  2. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2012 και των οικονομικών καταστάσεων.
  3. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.
  4. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2012, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.
  5. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2013
  6. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
  7. Εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.1667/86 (Α’ 196)(αρθ.39 παρ. 1 του Ν.4030/11, όπως τροποποιήθηκε  με το αρθ.31 παρ.3α του Ν.4067/12).
  8. Αλλαγή-Εξορθολογισμός του τρόπου επιμερισμού των εξόδων του βιολογικού.
  9. Επιμέλεια των κατοικίδιων εντός του συνεταιρισμού.

 (Ακολουθεί ανάλυση των παραπάνω θεμάτων στο τέλος της πρόσκλησης)

Αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Τετάρτη 26/6/2013 στις 18:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος, τα μέλη εκπροσωπούνται με αντιπρόσωπο που ορίζουν με πληρεξούσιο.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχετε εξοφλήσει τις πάσης φύσεως οφειλές σας, σύμφωνα με την επιστολή που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι με τις εγγραφές – διαγραφές συνεταίρων που γίνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση είναι ευκαιρία να δηλώσετε (εάν δεν το έχετε ήδη κάνει) τυχούσες μεταβολές στην ιδιοκτησία του οικοπέδου σας νομιμοποιώντας έτσι και τυπικά την ιδιότητά σας ως μέλους του συνεταιρισμού. Οδηγίες για την διαδικασία και τα απαιτούμενα (αιτήσεις, αντίγραφα συμβολαίων κλπ) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.posypate.gr/sychnes-eroteseis-faq στην κατηγορία «Εγγραφές - Διαγραφές Μελών». Προϋπόθεση για την εγγραφή-διαγραφή είναι να λάβει το Δ.Σ. τα παραπάνω το αργότερο 1 εβδομάδα πριν την Γενική Συνέλευση.

 

Για το ΔΣ Οικ. Συνεταιρισμού ΑΤΕ,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Ανδρεαδάκης

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Κατρινάκης

 
Ανάλυση Θεμάτων Γενικής Συνέλευσης Ιουνίου 2013

1.       Εγγραφές – Διαγραφές Συνεταίρων.

Σε κάθε Γενική Συνέλευση εγκρίνονται οι διαγραφές μελών που πούλησαν, κληροδότησαν ή έκαναν δωρεά την μερίδα τους και οι εγγραφές των νέων ιδιοκτητών που τις έλαβαν.

2.       Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2012 και των οικονομικών καταστάσεων.

Σε κάθε Γενική Συνέλευση αναλύονται και επεξηγούνται τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς και αναλύεται η οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.

3.       Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.

Παρουσιάζεται η έκθεση του ελέγχου που ασκεί το Εποπτικό Συμβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4.       Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2012, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ισολογισμό και τα πεπραγμένα και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου από πάσα ευθύνη εάν και εφόσον δεν παρατηρηθεί ουδέν μεμπτό στην άσκηση των καθηκόντων τους.

5.       Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2013

Γίνεται η έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2013 αφού βεβαίως παρουσιασθεί και εξηγηθεί στους παρόντες.

6.       Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Εποπτικού Συμβουλίου καθώς λήγει η τριετής θητεία τους.

7.       Εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.1667/86 (Α’ 196)(αρθ. 39 παρ. 1 του Ν.4030/11, όπως τροποποιήθηκε  με το αρθ. 31 παρ. 3α του Ν.4067/12)

Το ισχύον καταστατικό του συνεταιρισμού δεν είναι εναρμονισμένο με τις με τις νέες διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 3α Ν. 4067/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 4030/2011 και πρέπει έως την καταληκτική ημερομηνία της 25.11.2013, να προστεθούν στο καταστατικό οι αλλαγές που εισάγουν τα ως άνω άρθρα (31 παρ. 3α Ν. 4067/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 4030/2011).

8.       Αλλαγή-Εξορθολογισμός του τρόπου επιμερισμού των εξόδων του βιολογικού

Έως σήμερα ο επιμερισμός των εξόδων του βιολογικού καθαρισμού του συνεταιρισμού μας στα μέλη του γινόταν αθροίζοντας όλα τα ετήσια έξοδα σχετικά με την λειτουργία – συντήρηση του βιολογικού και διαιρώντας δια του πλήθους των ολοκληρωμένων (με νερό και ρεύμα) κατοικιών, χρεώνοντας τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη της κατοικίας.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι ιδιοκτήτες να έχουν χωρίσει το κτίριό τους σε 2 ή και σε 3 διαμερίσματα, μοιράζοντας την κατοικία στα παιδιά τους ή ενοικιάζοντας τα ανεξάρτητα διαμερίσματα σε τρίτους. Ως εκ τούτου δημιουργείται μία ανισότητα στον επιμερισμό του κόστους του βιολογικού καθώς κατά τεκμήριο ένα κτήριο με 3 ανεξάρτητα διαμερίσματα επιβαρύνει περισσότερο τον βιολογικό από 1 ενιαίο κτίριο και έως τώρα οι ιδιοκτήτες πληρώνουν το ίδιο.

Καλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει εάν θα διατηρήσει το ίδιο σύστημα επιμερισμού ή θα επιβάλει κάποιον άλλο τρόπο.

9.       Επιμέλεια των κατοικίδιων εντός του συνεταιρισμού.

Έγιναν παράπονα σχετικά με την επιμέλεια των κατοικίδιων των μελών του συνεταιρισμού σε σχέση με την ηχορύπανση και την αφόδευση των ζώων. Καλείται η Γ.Σ. να αποφασίσει επί του θέματος. 

Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
24 Ιουν 2013, 12:08 μ.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
21 Ιουν 2013, 2:11 π.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
3 Ιουν 2013, 11:29 π.μ.
Ċ
ΔΣ ΠΟΣΥΠΑΤΕ,
5 Ιουν 2013, 4:24 π.μ.
Comments